КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

Дана Концепція регламентує науково-дослідну діяльність Інституту історії Церкви (далі – ІІЦ) як структурного підрозділу Івано-Франківської академії Івана Золотоустого Івано-Франківської Архиєпархії УГКЦ (далі - Академія). Цим документом визначено мету та основні завдання Інституту історії Церкви Академії, окреслено основні напрями науково-дослідної діяльності, визначено організаційне, кадрове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, механізми фінансування науково-дослідної діяльності, механізми оприлюднення та практичного впровадження результатів науково-дослідної діяльності Інституту.

Інститут історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) створений на підставі наказу ректора Академії № 006/а від 30.01.2019 р. «Про створення наукових підрозділів ПЗВО «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» та відповідно до п. 3.1. Статуту університету від 30.07.2014 р.

Основною метою Інституту історії Церкви Академії є отримання об’єктивних знань з історії Церкви, з особливою увагою до історії Української Греко-Католицької Церкви, задля їх практичного використання в житті Церкви та суспільства.

Основними завданнями науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого є:

⇒ організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі богословських та суміжних гуманітарних наук з метою накопичення та популяризації об’єктивних наукових знань з історії УГКЦ,

впровадження результатів у практичній діяльності Церкви з метою активізації «нової євангелізації», формування еклезіальної ідентичності УГКЦ, розвитку організаційних структур УГКЦ, беатифікації мучеників за віру ХХ ст., сприяння екуменічному діалогу, реабілітації УГКЦ в цілому й ієрархії, священиків і мирян зокрема, реституції майна тощо;

постійне пропагування результатів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Академії в засобах масової інформації, соціальних мережах, на конференціях, наукових семінарах, круглих столах.

У процесі планування, організації та проведення науково-дослідної діяльності Інститут історії Церкви Академії буде враховувати стратегічні завдання, визначені для всієї УГКЦ Верховним Архиєпископом (Патріархом), Патріаршим Синодом Єпископів і Патріаршим Собором.

Науково-дослідна діяльність Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) буде здійснюватися у наступних формах:

⇒ науково-дослідні проекти – фундаментальні і прикладні дослідження, прикладні розробки;

⇒ «польові дослідження»;

⇒ формування Архіву Інституту історії Церкви Академії;

⇒ науково-видавнича діяльність;

⇒ науково-практичні конференції (регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів);

⇒ наукові семінари;

⇒ круглі столи;

⇒ «дидактичні» конференції;

⇒ організація студентської науково-дослідної роботи (навчально-наукові лабораторії, наукові проблемні групи, наукові гуртки);

⇒ наукове керівництво дипломними роботами;

⇒ історично-релігійні екскурсії, тури, паломництва.

Основними напрямами науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Академії є наступні науково-дослідні проблеми:

⇒ збір, систематизація та підготовка до публікації джерел з історії УГКЦ, з особливою увагою до історії Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – архиєпархії та митрополії;

⇒ дослідження історичного розвитку організаційної структури УГКЦ в Україні (1596 – 2011 рр.);

⇒ розробка біографічних нарисів життя духовенства УГКЦ, з особливою увагою до історії Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – архиєпархії та митрополії УГКЦ (1885 – 2014 і наступні роки);

⇒ дослідження та практична розробка історичних, канонічно-правових та державно-правових основ обґрунтування реабілітації єпископів, священиків і віруючих, реституції майна та землі УГКЦ;

⇒ підготовка до друку щорічних статистичних збірників «Шематизм Івано-Франківської Архиєпархії та Митрополії»;

⇒ дослідження історичного розвитку системи богословської освіти УГКЦ, з особливою увагою до історії Станиславівської / Івано-Франківської єпархії – архиєпархії та митрополії.

Планування науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Академії проводиться і конкретизується на двох рівнях:

1) стратегічному – у формі Перспективного плану на 5 років;

2) тактичному – у формі поточного плану на кожний календарний рік. Виконання запланованих науково-дослідних робіт залежить від їх форми та обсягів фінансування.

Звіт про виконання наукової роботи Інститут історії Церкви Академії складає щоквартально та щорічно, в окремих випадках – щомісяця.

З метою ефективної реалізації науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) необхідно:

⇒ сформувати і затвердити базові нормативні документи (статут і дану концепцію), якими визначити місце, статус, рівні субординації, кадровий склад та інші питання функціонування Інституту історії Церкви в структурі Академії;

⇒ визначити статус Інституту історії Церкви як науково-дослідного інституту в структурі Академії;

⇒ провести підпорядкування Інституту історії Церкви Академії віце-ректору з наукової роботи та підзвітність ректору та Вченій Раді Академії;

⇒ визначити кадровий склад, умови роботи (штат або на умовах сумісництва) й основні принципи кадрового добору співробітників Інституту історії Церкви Академії;

⇒ активізувати наукову діяльність кафедр як базового структурного підрозділу Академії, залучити кафедри до співпраці з Інститутом історії Церкви Академії шляхом розробки науково-дослідних проектів;

⇒ залучити до проведення наукових досліджень наукові та науково-педагогічні кадри з інших наукових та освітніх закладів (серед яких: Інститут історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника; Інститут історії Церкви Українського Католицького університету у м. Львові; Люблінський Католицький Університет; Інститут Південно-Східної Європи, Перемишль, Польща та ін.);

⇒ надання дієвої допомоги працівникам Академії у підготовці та захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора філософії) і доктора наук;

⇒ забезпечити економічні та соціальні гарантії щодо створення відповідних умов проведення науково-дослідної роботи та підвищення професійної кваліфікації співробітників Інституту історії Церкви Академії (матеріальне і моральне заохочення, фінансування стажувань у провідних українських та зарубіжних закладах освіти і наукових центрах);

⇒ активізувати науково-дослідну роботу студентів Академії шляхом посилення ролі наукових гуртків при кафедрах та Інституті, визначення науково-практичної спрямованості дипломних робіт.

Основними напрямами розвитку інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) є:

⇒ інформатизація наукової діяльності з метою забезпечення ефективної координації наукових досліджень;

⇒ використання можливостей глобальної мережі Інтернет з метою апробації наукових досліджень (електронні журнали, телеконференції);

⇒ розробка окремого підрозділу – сторінки Інституту історії Церкви на Інтернет-сторінці Академії, а також окремого інформаційного ресурсу (веб-сайту) Інституту історії Церкви Академії;

⇒ використання потенціалу Наукової бібліотеки Академії, в т.ч. окремого фонду «Бібліотека Андрея Шептицького»;

⇒ створення Науково-довідкової бібліотеки Інституту історії Церкви Академії (окремий каталог, видання книг і часописів та копії видань, пов’язані з реалізацією науково-дослідних проектів);

⇒ створення фондів Архіву Інституту історії Церкви Академії (вналсдіок організації та проведення «польових досліджень» та за результатами науково-дослідних проектів);

⇒ організація роботи в наукових та науково-дослідних установах (серед яких: Державний архів Івано-Франківської області, Центральний державний історичний архів України у м. Львів, Львівська національна наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України, Архів Інституту історії Церкви Українського Католицького Університету в м. Львів та інші архіви і наукові бібліотеки в Україні та закордоном).

У сфері матеріально-технічного забезпечення Інституту історії Церкви передбачити реалізацію практичних заходів, спрямованих на:

⇒ створення мінімального рівня матеріально-технічного забезпечення функціонування Інституту (окремий кабінет, оргтехніка тощо);

⇒ створення умов для використання сучасних інформаційних технологій у процесі проведення науково-дослідних робіт;

⇒ розширення фондів Наукової бібліотеки Івано-Франківської академії Івана Золотоустого та Науково-довідкової бібліотеки Інституту історії Церкви;

⇒ залучення матеріально-технічних ресурсів Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, Івано-Франківського Архиєпархіального управління УГКЦ;

⇒ використання частини доходів від наукової діяльності на потреби і розвиток наукової бази Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

Механізм фінансування наукової діяльності Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) включає систему планування і фінансування, систему тарифікації оплати за основні види науково-дослідних робіт, перелік потенційних і альтернативних джерел фінансування.

Система планування і фінансування наукової діяльності Інституту історії Церкви Академії визначається характером науково-дослідних робіт, які ним проводяться. Процес фінансування конкретизується в системі тарифікації оплати за основні види науково-дослідних робіт, яка розробляється керівництвом Інституту історії Церкви за погодженням з ректоратом Академії на підставі складених звітів про проведену науково-дослідну роботу за певний звітний період (щоквартально або щомісячно).

Основними джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Інституту історії Церкви Академії можуть бути:

⇒ кошти Івано-Франківської академії Івана Золотоустого;

⇒ кошти Івано-Франківського Архиєпархіального управління УГКЦ;

⇒ кошти, залучені з місцевого бюджету Івано-Франківської області;

⇒ кредити та інші позабюджетні джерела, не заборонені законодавством;

⇒ гранти, стипендії від міжнародних благодійних фондів (як, наприклад, «Реновабіс», Німеччина, тощо);

⇒ пожертвування меценатів, фізичних та юридичних осіб;

⇒ власні кошти Інституту історії Церкви, виручені за рахунок реалізації науково-видавничої продукції та інших об’єктів інтелектуальної власності.

Система розподілу фінансового забезпечення Інституту історії Церкви Академії повинна здійснюватися на двох рівнях:

⇒ базовому – для підтримки матеріально-технічної бази та забезпечення стабільних умов функціонування Інституту;

⇒ програмно-цільовий – для забезпечення реалізації конкретних науково-дослідних проектів.

Суб’єктами системи розподілу фінансового забезпечення Інституту історії Церкви Академії є Ректорат Університету та дирекція Інституту.

Публікація результатів науко-дослідної роботи Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) може здійснюватися у фаховому науковому збірнику «Науковий вісник Івано-Франківського Богословського Університету імені Св. Івана Золотоустого «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія», який був заснований у 2007 р. та періодично виходить до сьогодні.

У перспективі активізації наукової діяльності Інституту історії Церкви Академії в рамках збірника «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія» можна буде виокремити цілу серію «Історія Церкви».

Публікація інших видів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Академії (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) може здійснюватися на базі Науково-видавничого центру Академії, а також із залученням інших видавництв у м. Івано-Франківськ.

Механізм впровадження у практику результатів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого (далі - Академія) передбачає визначення потенційних можливостей від реалізації конкретних науково-дослідних програм та конкретних суб’єктів використання результатів.

Потенційні можливості результатів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви, маючи теоретичне та прикладне значення, можуть бути використані:

для розвитку наукового потенціалу Академії, створення передумов для його акредитації на рівні Конгрегації католицької освіти Апостольської Столиці (відповідно до ККСЦ та інших канонічно-правових документів) та на рівні Міністерства освіти і науки України (відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 р.);

⇒ для поступової інтеграції в державну систему освіти і науки, зокрема, через видання «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія», що у перспективі може бути включено до переліку фахових наукових видань ДАК України, а також через організацію наукових конференцій, круглих столів тощо;

⇒ для активізації розвитку Науково-видавничого центру Академії (видання Інституту історії Церкви Академії можна реалізувати через власну книгарню Академії та мережу інших книгарень в місті Івано-Франківську, області та поза їх межами в Україні);

 для популяризації знань з історії УГКЦ серед студентів Академії та духовенства Івано-Франківської Митрополії УГКЦ (через участь в конференціях та круглих столах);

⇒ для практичної душпастирської діяльності духовенства Івано-Франківської Митрополії УГКЦ (через видання збірників документів, статистичних матеріалів тощо);

⇒ для організації процесу беатифікації та канонізації мучеників за віру УГКЦ ХХ ст. у співпраці з Постуляційним Центром УГКЦ у Львові (за результатами реалізації окремих науково-дослідних проектів);

 для організації та проведення процесу реституції майна Церкви (за результатами реалізації окремих науково-дослідних проектів).

Визначення переліку конкретних суб’єктів використання результатів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Академії буде здійснюватися на підставі укладених з цими суб’єктами договорів про впровадження результатів науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Академії.

1. Концепція науково-дослідної роботи Інституту історії Церкви Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, розроблена директором та науковим співробітником Інституту, підлягає обговоренню та затвердженню на засіданнях Ректорату та Вченої Ради Івано-Франківської академії Івана Золотоустого.

2. Концепція набуває чинності з дня її підписання ректором Академії та директором Інституту.

3. Концепція має бути оприлюднена на сайті Івано-Франківської академії Івана Золотоустого, у підрозділі «Інститут історії Церкви», а також опублікована в збірнику «Добрий Пастир: науковий вісник Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Богослов’я. Філософія. Історія».