Електронна хрестоматія - Бакалавр

Для перегляду літератури, потрібно встановити Adobe Acrobat Reader (скачати тут), а також WinDjView (скачати тут)

 

БАКАЛАВР

Навчальні дисципліни
(нормативні та вибіркові циклів загальної та професійної підготовки)

Основна

1.  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. Підручник для філософів, релігієзнавців, теологів. Київ. 2011.

2. Звонська-Денисюк Л.Л. Грецька мова Нового Завіту. – Київ: Українське Біблійне товариство, 2000.

3.  Светнам Джеймс. Вступ до грецької мови Нового Завіту. – Львів: Видавництво ЛБА, 1995.

Додаткова

1. Головач У., Шепель Г. Грецька мова: койне елліністично-римського періоду. - Львів, 2011.

2. Liddel-Scott_Jones. Greek-English Lexicon.

3. Reading Greek (Text). – Cambridge University Press, 1979.

4. Steyer G. Handbuch für das Studium des neutestamentischen Griechischen, Berlin, Akademie-Verlag, 1962.

5. Bauer W. Griechischen-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und übrigen christlichen Literatur. – Berlin; New York, 1971.

6. Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. – Oxford, 1961.

Інформаційні ресурси

1. Тест на знання грецького алфавіту.

2. http://stephanus.tlg.uci.edu/lexica.php

3. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman

4. http://www.superbook.org/UBS/

5. http://www.bible.in.ua/underl/

6. http://www.magister.msk.ru/library/bible/greek/greek.htm

1. Козовик І. Антропологія: Підручник для студентів-богословів. Івано-Франківськ: Івано-Франківський Теологічно-Катехичний Духовний інститут, 1997. 232 с. (Бібліотека ІФАІЗ: 2-18 К п-2).

2. Морозова Д. Покажи мені людину. Антропологія Антіохійської школи та її спадщина у Київській традиції: Монографія. Київ: Дух і Літера, 2021. 560 с.

3. Соломаха І. Г., Богачевська І. В. Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: Монографія. Чернігів: Чернігівські обереги, 2008. 180 с.

4. Козовик І. Чи людина має душу? Яка вона? Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2000. 104 с. (Бібліотека ІФАІЗ: 2-18 К-п-6).

5. Три дороги: Бесіди Блаженнішого Любомира Гузара з журналістами / упоряд. К. Щоткіна. Львів: Друкарські куншти, 2013. 120 с. (Бібліотека ІФАІЗ: 27-726.1 Т.).

6. Гідність людини: Виклик і шлях. Збірник статей. Київ: Дух і Літера, 2021. 288 с.

7. Акерман Й. Утіха бідних душ. Повчання та приклади про стан бідних душ у чистилищі; [пер. з нім. В. Угринюка]. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2008. 120 с.

8. Бальтазар Г. У. фон. Насамперед Царство Боже: Два нариси про біблійне очікування близького есхатону; [пер. з нім. Н. Лозинської]. Львів: Місіонер, 2005. 48 с.

9. Бальтазар Г. У. фон. Пасхальне Таїнство; [пер. з нім. Н. Лозинської]. Львів: Місіонер, 2011. 240 с.

10. Салій Я. Смерть, воскресіння, життя вічне; [пер. з пол. І. Козлової]. Київ: Кайрос, 2004. 120 с.

11. Спітеріс Я. Спасіння і гріх у східній традиції; [пер. з італ. В. Парасюка]. Жовква: Місіонер, 2009. 288 с.

1. Іконологія / Д. В. Степовик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/article13035.

2. Іконографія / Д. В. Степовик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.]; НАН України, НТШ. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011.

3. Креховецький Я. Богослов’я та духовність ікони. 2-е вид., доп. Львів: Свічадо, 2002. 182 с.

4. Степовик Д. Іконологія й іконографія. Івано-Франківськ: ІФТА, 2003. 310 c.; Вид. 2- ге, доп. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. 382 с.

5. Степовик Д. Мистецтво ікони: Рим, Візантія, Україна. Київ: Наук. думка, 2008. 466 с.

6. Степовик Д.В. Українська ікона. Іконотворчий досвід діаспори. К.: Балтія Друк, 2003. 160 с.

7. Словник українського сакрального мистецтва / М. Станкевич, С. Боньковська, Р. Василик та ін.; за наук. ред. М. Станкевича. Львів: Афіша, 2006. 288 с.

1. Norman Whithney, Lindsay White. Oxford Team! Student’s Book 1. – Oxford: Oxford University Press, 2001. 136 c.

2. Zagaykevych O. Religious English. – Ivano-Frankivsk: IFTA, 2013. 53 c.

3. Brown G.D. Professional English in Use Law: Upper-intermediate to Advanced / Gillian D. Brown, Sally Rice. - Cambridge University Press, 2007. - 128 p.

4. Murphy R. English Grammar in Use. Intermediate / Raymond Murphy. – Cambridge University Press, 1994. – 352 p.

1. Німецька ділова мова. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Олійник, М. М.

2. BISS-Public. Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Berliner Institut für Sozialwissenschaftliche Studien. 14/1994.

1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Наукова думка, 1997.

2. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. Ф 56 посіб. для самост. вивч. дисц. / В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін. — К.: КНЕУ, 2008.

3. Бондар С.В. та ін. Історія української філософії: Академвидав, 2008.

4. Бертран Рассел. Історія західної філософії. Київ: Основи, 1995.

5. Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Історія філософії в стислому викладі. – 2-ге вид., вип. і доп. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010.

6. Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко А.К. та ін. (упор.). Історія філософії України. Хрестоматія. Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993.

7. Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін. Історія філософії. Підручник. К.: ПАРАПАН, 2002.

8. Гавеля В.Л. Історія зарубіжної філософії. Навчальний посібник. В.Л. Гавеля, Л.В. Броннікова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.

9. Абдула А.І. Історія філософії в термінах. Кривий Рiг : Криворiзький нацiональний унiверситет, 2013.

10. Деркач В. Історія філософії: Стародавність, Середньовіччя та Відродження. Тернопіль, ТОВ «Терно-граф», 2023 — 216 с., іл.

11. Завідняк Б. Т. Релігійна філософія від становлення до сучасності. Львів, 2021. - 800 с.

12. Шепетяк Олег, Шепетяк Оксана ФІЛОСОФІЯ: Підручник. Львів: Місіонер, 2020. - 784 с.

1. Бедуел Ґі. Історія Церкви / Пер з франц. Г. Григорович. Львів: Свічадо, 2000. 296 с. (електронний ресурс: ………).

2. Гілл Джонатан. Історія християнства. К.: Темпора, 2011. (електронний ресурс: ………).

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351 с.

4. Гонсалес Х. История христианства: [в 2-х т]. Санкт-Петербург: Библия для всех, 2001-2002.

Том 1: От основания Церкви до эпохи Реформации. 2001. 243 с.
Том 2: От Реформации до нашего времени. 2002. 232 с.

5. Дорошенко Д. Короткий нарис історії Христіянської Церкви. Вінніпег: Накладом Водавничої Спілки «Еклезія», 1949. 102 с.

6. Ісіченко І. Загальна церковна історія. – Харків, 2001.

7. Лінч Джозеф Г. Середньовічна Церква. – К: Основи, 1994.

8. Лортц Йозеф. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей: [в 2-х т.] / Пер. з немец. А. Пахомова, Е. Гейнрихса. Москва: Христианская Россия, 1999-2000. Т. 1: Древность и средние века. 1999. XXII+511 с.; Т. 2: Новое время. 2000. Х+579 с.

9. Нагаєвський І., о. проф. д-р. Історія Римських Вселенських Архієреїв з узглядненням важніших подій Української Церкви і Народу: в 4-х ч. –

Ч. 1: Від св. Апостола Петра до авіньйонської неволі -1309. Мюнхен, 1964. 368 с.
Ч. 2: Від Авіньону до французької революції. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1967. 602 с.
Ч. 3: Від Французької революції до смерти папи Пія XII. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1979. 521 с.
Ч. 4 (ХХ століття). Івано-Франківськ – Львів: Нова Зоря –  Місіонер, 1999. 332 с.

10. Райт Э. Дж. Библейская археология. Санкт-Петербург: Издательство Олега Бышко, 2003. 456 с.

11. Рожков В., прот. Очерки по истории Римско-католической Церкви: Курс лекций. Москва: Колокол, 1994. 304 с.

12. Хома І. Нарис історії Вселенської Церкви. Рим: Видавництво Італійського Францисканського Руху, 1990. 464 с.

13. Шафф Филип. История Христианской Церкви: [в 8 т.]. Санкт-Петербург: Библия для всех, 2009-2012.

Т. 1: Апостольськое христианство (1–100 г. по Р. Х.). 2010. 585 с.;
Т. 2: Доникейское христианство (100–325 г. по Р. Х.). 2010. 589 с.;
Т. 3: Никейское и посленикейское христианство. От Константина Великого до Григория Великого (311–590 г. по Р. Х.). 2011. 688 с.;
Т. 4: Средневековое христианство. От Григория I до Григория VII (590–1073 г. по Р. Х.). 2008. 511 с.;
Т. 5: Средневековое христианство. От Григория VII до Бонифация VIII (1049–1294 г. по Р. Х.). 2008. 574 с.;
Т. 6: Средневековое христианство. От Бонифация VIII до протестантской Реформации (1294–1517 г. по Р. Х.). 2009. 517 с.;
Т. 7: Современное христианство. Реформация в Германии. 2009. 463 с.;
Т. 8: Современное християнство. Реформация в Швейцарии. 2012. 556 с.

14. Шлегель У. Спутниковый Библейский атлас. Историческая география Библии. Б.м.: Славянское Эвенгельское общество, 2013. 155 с.

1. Ададуров В. (ред.). Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807 – 1808 років: Збірник документів. Львів: Вид-во УКУ, 2011. LVIII+190 с.

2. Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР). К.: Либідь, 1997. 176 с.

3. Бабинський А. Історія УГКЦ за 90 хвилин. Вид. 2-ге, доп. Львів: Видавництво «Свічадо», 2018. 160 с.

4. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква та Радянська держава (1939–1950) / Переклад з англ.. Н.Кочан, за ред. О.Турія. Львів: Вид-во УКУ, 2005. ХХ+268 с.

5. Брайчевский М. Ю. Утвердження християнства на Русі. К.: Наукова думка, 1988. 259 с.

6. Ваврик М.В., ЧСВВ. Нарис розвитку і стану Василіянського Чина ХVII–XX ст.: топографічно-статистична розвідка. Рим, 1979. 217 с.

7. Великий А.Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану: [в 9 томах]. Рим: Видавництво ОО. Василіян, 1968–1977.

Т. І: ІХ–Х–ХІ ст. Рим, 1968. 277 с.
Т. ІІ: XII–XIII–XIV ст. Рим, 1968. 277 с.
Т. ІІІ: XIV–XV–XVI ст. Рим, 1969. 279 с.
Т. IV: XVI–XVIІ ст. Рим, 1971. 278 с.
Т. V: XVII ст. Рим, 1972. 287 с.
Т. VI: XVIII ст. Рим, 1973. 286 с.
Т. VII: XVIII–XIX ст. Рим, 1975. 279 с.
Т. VIII: ХІХ ст. Рим, 1976. 275 с.
Т. IХ: ХХ ст. Рим, 1977. 275 с.

8. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: в 4-х т.

Том 1: Х–XVII ст. Нью-Йорк: УПЦ в ЗДА, 1955. 294 с.
Том 2: XVII ст. 2-е вид. Нью-Йорк – Київ – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1990. 396 с.
Том 3: XVIII–ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1977. 390 с.
Том 4, кн. 1: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1961. 384 с.
Том 4, кн. 2: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1975. 416 с.

9. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351 с.

10. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. Київ: Освіта, 1992. 196 с.

11. Димид М. Єпископ Київської Церкви (1589-1891). Львів: ЛБА, Інститут канонічного права, 2000. 248 с.

12. Димид М. Херсонеське таїнство свободи. Львів: Свічадо, 2007. Т.1: Еклезіологія. 320 с.

13. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. 168 с.

14. Ісіченко І., архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні. Харків: Акта, 2003. 472 с. (електронний ресурс: ………).

15. Колодний А.М., Яроцький П.Л. (ред.). Історія релігії в Україні: Навч. Посібник. Київ: Т-во «Знання», КОО, 1999. 735 с.

16. Лебедович І. Полеві духовники Української Галицької Армії: У 45-річчя участи у Визвольних змаганнях (Матеріали до історії). Віннпег, 1963. 328 с.

17. Ліквідація УГКЦ (1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки. К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. Т.1. 920 с.Т.2. К., 2006. 804 с.

18. Лотоцький О. Українські джерела церковного права. Варшава, 1931. 318 с.

19. Лужницький Г. Українська церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. Філадельфія: Накладом Союзу українців-католиків «Провидління», 1954. XXIV+723 с.

20. Мартирологія Українських Церков: у 4-х томах. Торонто ‑ Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка,

Т. 1: Українська Православна Церква / Упоряд.: О. Зінкевич, О. Воронин. 1985 1207 с.
Т. 2: Українська Католицька Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували О. Зінкевич і о. Т. Р. Лончина. 1985. 839 с.

21. Мудрий С. Нарис Історії Церкви в Україні. Рим – Львів: Вид-во ЧСВВ, 1995. 404 с.

22. Нагаєвський І., о. проф. д-р. Історія Римських Вселенських Архієреїв з узглядненням важніших подій Української Церкви і Народу: в 4-х ч.. –

Ч. 1: Від св. Апостола Петра до авіньйонської неволі -1309. Мюнхен, 1964. 368 с.
Ч. 2: Від Авіньону до французької революції. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1967. 602 с.;
Ч. 3: Від Французької революції до смерти папи Пія XII. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1979. 521 с.;
Ч. 4 (ХХ століття). Івано-Франківськ – Львів: Нова Зоря –  Місіонер, 1999. 332 с. (електронний ресурс: ………).

23. Назарко І. Київські і Галицькі митрополити (1590 – 1960). Рим, 1962.  271 с.

24. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х тт.

Том 1. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 237 с.
Том 2. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 225 с.

25. Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII – XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. Львів: Вид-во УКУ, 2010. XXIV+832 с.

26. Сліпий Й., митрополит. Історія Вселенської Церкви на Україні: в 4-х томах / Зібрали єп. д-р Іван Хома і о. д-р Іван Музичка. Рим, 1996‑2003.

Том 1: Від постольських часів до князювання св. княгині Ольги (І‑Х століття). Рим, 2001. 261 с.
Том 2: Друга золота доба: від загального введення християнства св. Володимиром до викликання церковного роздору з князя Володимира Мономаха (988‑1125 р.). Рим, 2003. 336 с.
Том 3, частина перша: Від впровадження царгородського роздору на Україні до введення Флорентійської Унії (1125‑1439). Рим, 2000. 278 с.
Том 4, частина перша: Від Флорентійської до Берестейської Унії (1439‑1596). Рим, 1996. 523 с.

27. Томашівський С. Історія Церкви на Україні. Філадельфія: З друкарні Америки, б. р. 160 с.

28. Ульяновський В. Історія Церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: у 3-х кн. Київ: Либідь, 1994.

Кн. 1: Середина XV – кінець XVI століття. 1994. 256 с.
Кн. 2: Середина XV – кінець XVI століття. 1994. 256 с.
Кн. 3: Кінець XVI – середина XIX століття. 1994. 336 с.

29. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): Навч. посібник. К.: Либідь, 1997. 320 с.

30. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посібник. К.: Либідь, 1997. 200 с.

31. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. Торонто, 1967. 362 с.

32. Федорів Ю. Організаційна структура Української Церкви. Торонто, 1990. 210 с.

33. Химка І. П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772 - 1918 // Ковчег: Збірник статей з церковної історії. Львів, 1993. Ч. І.

34. Цьорох М., с. ЧСВ, д-р. В. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь Василіянок. 2-е вид. Рим, 1964. 256 с.

35. Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні.

Том 1 (до 1353 р.). Рим – Нью-Йорк: Видання УКУ, 1965. 816 с.
Том 2, частина 1 (1353–1458). Рим – Нью-Йорк: Видання УКУ, 1976. 260 с.

36. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 2-е вид., перероблене та розширене. К.: Критика, 2005. 584 с.

1. Бачинський А. Право Церковне. Львів: Накладом видавництва «Богословської бібліотеки», 1900. 766 с.

2. Димид М. Еклезіологічно-канонічний погляд на поняття “благодатности” та “канонічности” Церков. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 4. 2017. С. 157-172.

3. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Коментарі. Львів: Свічадо, 2014. 608 с.

4. Жилюк С.І., Іщук О.В., Якубович М.М. Канонічне право: Навч. посіб. / За ред. С.І. Жилюка. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. 212 с.

5. Канони Партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви: Спецвипуск  «Благовісника Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви 2015 року» Березень 2015. 51 с.

6. Катехизм Католицької Церкви. 2002. 772 с.

7. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. Львів: Свічадо, 2012. 344 с.

8. Кодекс канонів Східних Церков: [електронний ресурс].

9. Кодекс канонического права. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 624 с.

10. Лісова К. С. Звичаєве право : курс лекцій. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. 94 с.

11. Лубський В.І., Харьковщенко Є.А., Лубська М.В., Горбаченко Т.Г. Церковне (канонічне) право: підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. 640 с.

12. Місевич С.В. Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Одеса, 2005. 19 с.

13. Недунґатт Дж. Путівник по Східному Кодексу: Коментар до Кодексу Канонів Східних Церков / За ред. Джорджа Недунґатта, Т. І. / 3 англ. Пер. О. Гладкий. - Львів: "Свічадо", 2008.-792 с.

14. Немет Т. Нещодавні структурні зміни в Українській Греко-Католицькій церкві (2011-2016): прогрес, проблеми та питання без відповіді, пов’язані із створенням нових митрополій. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 3. 2016. С. 211-230.

15. Танасійчук А. Канонічна процедура посилання та відкликання східних священнослужителів на території, де нема єрархічних структур Української Греко-Католицької Церкви. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 3. 2016. С. 231-241.

16. Хортик О. Сани і відзнаки в східному кодексі та УГКЦ. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 4. 2017. С. 135-156.

17. Мудрий С. Корткий коментар Кодексу Канонів Східних Церков. – ІваноФранківськ, 2002. 561 с.

1. Кирил В. Місце канонічного права у правовій системі // Богословія. 2001. Т. 65. С. 343- 352.

2. Мудрий С. Корткий коментар Кодексу Канонів Східних Церков: вибрані титули. – ІваноФранківськ, 2002.

3. Поспішіл В. Східне католицьке право згідно з кодексом канонів Східних Церков, Львів: Свічадо, 2006. 614 с.

4. Путівник по Східному Кодексу. Коментар до Кодексу Канонів Східних Церков / під ред. Дж. Недунгата. – Львів, 2008.

5. Mori G., Salachas D. Ordinamenti giuridici delle Chiese Cattoliche orientali. – Mulino, Bologna, 2001.

Основна
1. Дяків О. Ю. Латинська мова (тексти і завдання): [практикум] ПНУ ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ: НАІР, 2012. 180 с.

2. Козовик І. Латинська мова. – Івано-Франківськ. 2005.

3. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів). Підручник. - Вінниця: Нова Книга, 2011. 440 с.

4. Петлюченко Н.В., Морошану Л.І. Lingua Latina et media. Підручник. Одеса: Фенікс, 2017. 400 с.

5. Яковенко Н. Латинська мова: підручник. – Львів: Вид-во Католицького університету, 2002. 468 с.

Додаткова

1. Литвинов В. Д. Довідник з граматики латинської мови.– К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2008. 112 с.

2. Оленич Р. М., Оленич І..Р, Чернюх Б. В.. Латинська мова: навч.посібник. Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів: Світ, 2008. 472 с.

3. Петрова Г. Латинсько-український словотвірний словник. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2010. 880 с.

4. Скорина Л.П., Скорина О.А.. Латинсько-український, українсько-латинський словник. – К.: Обереги, 2004.

5. Сафроняк О.В., Волощук В.М, Волощук М.В. Латинська мова: підручник. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 457 с.

6. Ставнюк В.В. Латинська Мова. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – Київ: «Аквілон-Плюс», 2009. 352 с.

7. Чуракова Л.П. Українсько-латинський та латинсько-український словник — Київ: Видавець Вадим Карпенко, 2005. 118 с.

Інформаційні ресурси

1. Вакулик І.І. Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, німецької, французької, англійської мов).

2. Вакулик І.І., Авдєєва А., Мельник Н. Шляхи адаптації «Gaudeamus» у контексті європейської культурної ідентичності.

3. Гриценко С.П. Латинська мова в Україні (історичний екскурс).

4. Лапідарнa латинa.

5. Латинські словникові уроки на Інтернет Поліглоті.

6. leopoli.ho.ua

7. www.ancientlibrary.com

8. www.internetpolyglot.com

9. Уроки: Латинську – українську.

10. Українська латиномовна література.

11. http://ephemeris.alcuinus.net/

1. Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. Москва, 1999. 50 с.
2. Битбунов Г.С. Двунадесятые празники (историко-литургическое описание). 2-е изд. Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 248 с.

3. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Изданіе третье, исправленное и дополненное. Кіев: Типографія Кіево-Печерской Успенской Лавры. 1913.

4. Вагнер Георгий, Архиепископ. Происхождение Литургии Иоанна Златоуста / пер. с нем. В. Кейдана. Paris: Liturgica, 1995. 172 c.

5. Гаврилів М., ЧСВВ. Біблійно-богословські основи Літургії. Золочів – Львів, 1997-1998. 74 с.

6. Дiдахе: Наука дванадцятьох апостолiв / Пер. з грецьк. О. Кiндiй. Львiв: Свiчадо, 2013. 48 с.

7. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Коментарі. Львів: Свічадо, 2014. 608 с.

8. Дорожинський Д. Празнични картины греко-католицкои Церкви: діло нашого спасенія представлене в праздниках церковного року з додатком житєписей знаменитихъ творцівъ нашого греко-кафол. Богослуженя. Львів – Липськ, 1908. 699 с. 

9. Карабинов И. Евхаристическая молитва (Анафора). Опыт историко-литургического анализа. Санкт-Петербург: Типография В. Киршбаума, 1908. 165 с.

10. Катехизм Католицької Церкви. 2002. 772 с.

11. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. Львів : Свічадо, 2012. 344 с.

12. Катрій Ю. Пізнай свій обряд. Ч.1-2. Нью-Йорк – Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1982. 493 с.

13. Катрій Ю. Вгору піднесім серця. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1993. 301 с.

14. Крупник Я. Г., Крупник М. Г. Божественна Літургія: особистий досвід форми та змісту // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2015. Том 17. № 4 (64). С. 388-397.

15. Кунцлер М. Літургія Церкви. Львів: Свічадо, 2001. 616 с. 

16. Марусин М. Божественна Літургія. Рим, 1992. 529 с.

17. Марусин М. Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку XVI  ст. Рим: Вид. УКУ ім. св. Климента Папи, 1966. XVII+208 с.

18. Матеос Х., Тафт Р. Развитие византийской Литургии. Киев: Quo Vadis, 2009. 124 с.

19. Назарко І. Царське священство: Проблеми життя і праці священика. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1969. 204 с.

20. Неселовский А.. Чины хиротесий и хиротоний (опытъ историко-археологического исследования). Каменец-Подольск: Типографія С. П. Киржадкаго, 1906. 375+LXX с.

21. Петрович М. Літургійне богослов’я в українському контексті // Богословія. 2010-2011. Вип. 71. С. 107-118.

22. Петрович М. Східні й західні святі в дискусіях міжєпархіяльної літургійної комісії // Українське релігієзнавство. 2010. № 55.

23. Рудейко В. Служіння Архиєрея у Богослужбах добового кола // Богословія. 2010-2011. Вип. 71. С. 11-22.

24. Рудейко В. Христос посеред нас : Впровадження у літургійне богослов’я Церков візантійської традиції. Львів : Видавництво Українського Католицького університету, 2015. 284 с.

25. Сабат П. Місце літургійних наук у богословській програмі навчальних дисциплін згідно з конституцією Sacrosanctum Concilium та післясоборовими документами Римо-Католицької Церкви / Петро Сабат // Metron (Μέτρον): журнал з Еклезіології і Церковного права. – 2015. – № 12. – C. 158-174.

26. Соловій М. Божественна Літургія: Історія, розвиток, пояснення. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1964. XIV+422 с.

27. Соловій М. Літургіка для українських католицьких шкіл. І. частина: Святі речі. Торонто: Видавництво ОО. Василіян 1959. 87 с.

28. Соловій М. Літургіка для українських католицьких шкіл. ІІ. частина: Святі Богослужби. Торонто: Видавництво ОО. Василіян 1959. 128 с.

29. Тафт Р. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 160 с.

30. Торконяк Р. Літургія Передшеосвячених дарів в Українській Церкві. Рим, 1990. 119 с.

31. Федорів Ю. Обряди Української Церкви. Історичний розвиток і пояснення. Рим – Торонто: Вид-во ОО. Василіян, 1970. 282 с.

32. Федорів Ю. Пояснення церковних богослужень і Святих Тайн : Підручник для школи і дому. Львів : Свічадо, 1999. 160 с.

33. Юсипів  Н.Я Літургічний контекст  піснеспівів Воскресної Утрені (на матеріалі українських ірмологіонів  XVII–XVIII ст.): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 2017. 212 с.

34. Bouyer L. Eucharist: Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer. Notre Dome – London: University of Notre Dame Press, 1966. 495 p.

35. De Meester P. Studi sui Sacramenti, Amministrati secondo il rito Bizantino. Roma: Edizione Liturgiche, 1947. 302 p.

36. Kucharek Casimir. The Sacramental Mysteries: A Byzantine Approach. Published by Alleluia Press, Allendale, New Jersey (1976).

37. Mandala P. M. La Protesi della Liturgia nel rito Bizantino-Greco. Grottaferrata, 1935. 187 p.

38. Pott Thomas, Byzantine Liturgical Reform: A Study of Liturgical Change in the Byzantine Tradition, Translated by Paul Meyendorff, Book 2 of the Orthodox Liturgy Series, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2010, 293 pp. // The Canadian Journal of Orthodox Christianity. Volume VII, Number 1, Winter 2012. P. 73-80.

39. Solovey M. Eastern Liturgical Theology. General Introduction. Toronto, 1970. 205 p.

40. Taft Robert SJ. How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine “Divine Liturgy” // Orientalia Christiana Periodica XLIII, Roma 1977, p. 8-30.

41. Taft R.F. A History of the Liturgy of st. John Chrysostom Volume IV: The Diptychs. Roma: PIO, 1991. 238 p.

42. Taft R.F. A History of the Liturgy of st. John Chrysostom Volume VI: The Communion Thanksgiving and concluding rites. Roma: PIO, 2008. 856 p.

43. Taft Robert F. SJ, Parenti Stefano. Storia della Liturgia di s. Giovanni Crisostomo. Volume II: Il Grande Ingresso. Grottaferrata, 2013. 794 p.

1. Головко В. Церковні наспіви / Упорядник В. Головко. Львів: Свічадо, 2013. 248 с.

2. Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленнє з додатком пісень страсних, воскресних і инших пісень церковних. Джерсі Сіті: З друкарні Свободи, 1927. 96 с.

3. Новий український колядник. Збірка колядок і щедрівок. Інсбрук, 1945. 27 с.

4. Олійник Н. А. Основи організації шкільного хору. Актуальні питання мистецької підготовки. Вип. 2. К., 2013. С. 81–84.

5. Сбітнєва О. Ф. Хорознавство. Методичні рекомендації. ДЗ «ЛНУ імені Тарасам Шевченка». Старобільськ. 2017. 54 с.

6. Мельник В. М. Свята Божественна літургія у розумінні мирянина. Видавництво Ліра – К. Київ, 2015. 276 с.

7. Співи та Літургії / Упоряд. Василь Завітневич. Нью-Йорк: Науково-Богословський Інститут Української Православної Церкви в США, 1963. 399 с.

8. Церковні пісні / Зладив І. Г., ЧСВВ. Видання п’яте. Жовква: Печатня ОО. Василіян, 1926. 400+ХІІ с.

9. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента: Методичні рекомендації. Київ: Білий Тигр, 2015. 40 с.

1. Богданова І. М. Педагогічні інновації в школі підготовки вчителя: кінець ХХ – початок ХХІ століття: монографія. Одеса : М.П. Черкасов. 2009. 157 с.

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. Київ, 2012. 352 с.

3. Закон України «Про загальну середню освіту». Книга вчителя початкової школи: довідкові матеріали для організації роботи вчителя. Упор. Г. Ф. Древаль, А. М. Заїка. Харків: Торсінг плюс, 2006.С. 70–97.

4. Закон України «Про інноваційну діяльність». 2004. №5. С. 4–9. Закон України «Про освіту». 

5. Калашник А. Загальні методи вивчення предмета «Християнська етика». Навчально-методичний посібник (Львів, 2003).

6. Калашник А. Педагогічно-методичні підходи та дидактичний матеріал до уроків християнської етики. Навчально-методичний посібник . – Тернопіль, 2007.

7. Концепція Нової української школи.

8. Мовчун А. Міжпредметні зв’язки курсу "Християнська етика в українській культурі" /А. Мовчун //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – N 9. – С. 51– 56.

9. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.

10. Огірко О. В. Християнська етика – могутній засіб педагогіки // Слово вчителя. – 2008. – № 4. – С. 26–28.

1. Аввакумов Ю. «Християнство – релігія істориків»? На перетині історії та богослов’я // Наукові записки УКУ. 2015. Ч. 5: Богослов’я. Вип. 2. С. 278-293.

2. Антонюк В.С., Полонський Л.Г., Аверченков В.І., Малахов Ю.А. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 276 с.

3. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із психології: Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 360 с.

4. Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. 28 с.

5. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. Львів: ЛОНМІО, 1996. 96 с.

6. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф. та ін. Історичне джерелознавство: Підручник / К.: Либідь, 2002. 488 с.

7. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

8. Кривчик Г. Г. Основні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках // Грані: науково-теоретичний альманах. 2017. Том 20. № 12. С. 55-61.

9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібн. К. : Кондор, 2003. 192 с.

10. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2014. 173 c.

11. Рожко В. Методологія церковно-історичних досліджень (з наукового досвіду автора) // Волинський Благовісник. 2013. №1. С. 131-145.

12. Стоцький Я. Методологія досліджень комплексної історії єпархій та монастирів УГКЦ на сучасному етапі. (електронний ресурс).

13. Христокін Г. В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук: 09.00.14 – богослов’я; 09.00.11 – релігієзнавство. Київ, 2019. 36 с.

14. Хромець В. Сучасний дискурс богослов’я та богословської освіти в Україні // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії. 2018. № 295. С. 126-134.

15. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. 240 с.

16. Яковенко Н. Вступ до історії. К.: Критика, 2007. 376 с.

1. Новітні релігії в сучасній Україні. Збірник матеріалів / ред. кол.: В. Д. Бондаренко та ін. Київ, 2000.

2. Релігієзнавство: навчальний посібник / [Наук. ред. Д.В. Брильов; відп. за вип. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. 320 с.

3. Степовик Д. В. Релігії, культи і секти світу. Посібник з релігієзнавства і сектознавства. 3-є вид,- Івано-Франківськ, 1998. - 266с.

4. Церкви і релігійні організації України у 2001 році. Довідник / ред. колегія: В. Д. Бондаренко та ін. Київ: VIP, 2002. 186 с.

5. Шугаєва Л.М. Релігії світу: навч. посіб. / Л.М.Шугаєва. – К.: Академвидав, 20011. – 256 с.

1. Білоусенко О. Новий Заповіт. Біблійна історія для шкіл середніх. Варшава, 1927. 159 с.

2. Божа наука. Катехизм. 1946. 188 с.

3. Закович М. Релігійна освіта в соціальних концепціях християнських церков України/ українське релігієзнавство. 2005. URL: М Закович - Українське релігієзнавство, 2005. № 36. С. 282-293.

4. Катехизм Католицької Церкви. Львів : Свічадо, 2008.

5. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви «ХРИСТОС – НАША ПАСХА». Львів : Свічадо, 2012. 

6. Любачівський М. Вірую в єдиного Бога (Проповіді і розважання). Торонто, 1978. 344 с. 

7. Науково-методичні та духовні аспекти викладання етики в загальноосвітніх навчальних закладах області / Упор. Чирка В.В., Горобець О.Г., Барбі М.В. Полтава: ПОІППО, 2008. 208 с.

8. Основи християнської етики. 7 клас: навчальний посібник В.М. Жуковський, В.В. Зоринська, Н.Д. Ковальчук та ін. Київ: Літера ЛТД, 2014. 208 с.

9. Пирог, Г.В. Християнські цінності у сучасному українському суспільстві // Науковий вісник Чернівецького Університету: зб. наук. праць. 2004. Вип. 203-204: Філософія. С.22-26.

10. Рабій В. Короткі катехизи для приготування дітей до св. Сповіді і св. Причастя. Нью-Йорк, 1970. 32 с.

11. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. І. Хоменка. Львів, 2007.

12. Сохань Г. Основи християнської етики: Підручник для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Львів: Світ, 2009. 168 с.

13. Стефанюк С.К., Голянчук Р.М. Християнська педагогіка: плекання кращих людських чеснот. Вип. 2 / За заг. ред. С. К. Стефанюк. Х.: Кроссроуд, 2010. 68 с.

14. Шпіраго Ф. Католицький народний Катехизм. 2018. 774 с.

1. Волкова Н. П. Педагогіка: підручник / Н. П. Волкова. – Київ: Академія, 2002. – 575 с.

2. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – Вид. 4-те, стер. – Київ: Академвидав, 2012. – 615 с.

3. Зязюн І. А. Педагогіка добра ідеали і реалії: наук.- метод. посіб. / І. А. Зязюн. – Київ: МАУП, 2000. – 309 с.

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ: Знання, 2006. – 311 с.

5. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посіб. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: ОВС, 2002. – 400 с. 

6. Мазоха Д. С. Педагогіка: навч. посіб. / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 231 с.

7. Педагогічна майстерність учителя: навч. посіб. / [за ред. В. М. Гриньової, С. Т. Золотухіної]. – Вид. 2-е, випр. і допов. – Харків: ОВС, 2006. – 221 с. 

8. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Вид. третє, перероб. і допов. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2013. – 230 с.

9. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ: Академвидав, 2014. – 456 с.

10. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. / В. В. Ягупов. – Київ: Либідь, 2002. – 559 с.

1. Абрамович С. Риторика та Гомілетика. Чернівці: Рута, 1995.

2. Мудрий С. Проповідництво і катехитика. Рим: Папська колегія св. Йосафата, 1993. 174 с.

3. Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічнопубліцистична проза кінця XVI – початку XVII ст.). Монографія. Тернопіль: ТНПУ, 2007. 379 с.

4. Сагач Г. М. Золотослів. Навчальний посібник. Київ: Райдуга, 1993.

1. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. Навчальний посібник. МОН України, Київ. ун-т туризму, економіки і права [Ноти]. – К.: Кондор, 2004.

2. Колодний А.(ред.) Академічне релігієзнавство. Київ: Світ Знань, 2000.

3. Ковальський Г.Є. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник. Донецьк, 2012.

4. Білецький В.В. Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник. — Донецьк, Східний видавничий дім, 2012.

5. Дячок В.В., Земський Ю.С., Чупира В.В., Яременко В.І. Релігієзнавство. Навчальний посібник / Хмельницький: ХДУ, 2003.

6. Титов В.Д. (ред.). Релігієзнавство. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — Х.: Право, 2004.

7. Лубський В.І. Релігієзнавство.Підручник. Центр учбової літератури, 2010.

8. Мозговий Л.І. Релігієзнавство. 2-ге видання. Навчальний посібник. Центр учбової літератури, 2009.

9. Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2004.

10. Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Т. М. Кучера — К.: КНЕУ, 2016.

1. Академічне релігієзнавство: Підручник / За ред. А. М. Колодного. — К., 2000.

2. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. – К., 2001.

3. Бондаренко В.Д. Інституалізована православна релігійність в контексті сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні. – К., 1993.

4. Варзар І. М. Політична етнологія як наука, історія, теорія, методологія, праксеологія. К., 1994

5. Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально-східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. К., 2002.

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. посібник. Львів: Світ, 2001. 240 с.
2. Александренко Н.. Гомилетика. Семь шагов к проповеди. Начальный курс по гомилетике для библейских школ и семинарий. Одесса: Одесская Богословская Семинария, "Богомыслие", 1997. 196 с.

3. Барчук І. Гомілетика. Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”. Торонто 1972. 82 с.

4. Броджі-Беркофф Дж. Барокова гомілетика у східнослов’янському культурному просторі // Contributi italiani al XIV congresso internazionale degli Slavisti: Ohrid, 10-16 settembre 2008. A cura di Alberto Alberti, Stefano Garzonio, Nicoletta Marcialis, Bianca Sulpasso. (Biblioteca di Studi slavistici; 7.). Firenze: Firenze University Press, 2008. P. 179-200.

5. Бурега В. Розвиток гомілетики в київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 2018. Том 2. С. 57-64.

6. Грицаєнко Л. Основи красномовства: навчальний посібник. Київ КНУТД, 2013. 244 с.

7. Качан А., Зборовський І. Проповідницько-гомілетична творчість українського православного духовенства в ХІХ ст. // Волинський Благовісник. 2017. № 5. С. 345-354.

8. Крапивний Я.М. Вплив церковного красномовства на розвиток педагогічної майстерності вчителів у духовних закладах освіти Чернігівської губернії (ХVІІІ–ХІХ ст.) // Література та культура Полісся. 2015. Випуск 80. Серія "Філологічні науки" № 5. С. 268-275.

9. Мацько Л. Мацько О. Риторика: Навч. посіб. Київ: Вища шк., 2006. 311 с.

10. Основи риторики. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Луцьк 2016. 26 с.

11. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс: навч. посіб. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 206 с.

12. Сагач Г. М., Бондаренко Г. Л. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ораторське мистецтво (риторика)" (для бакалаврів). К.: МАУП, 2007. 48 с.

13. Стернин И. А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, кто хочет научиться говорить. Воронеж: Истоки, 2011. 169 с.

14. Ткаченко Л.П. Місце риторики у християнській освіті // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2010. Вип. 32. С. 118-126.

15. Усачов К. Риторика: Навчально-методичний комплекс. Київ Інститут кримінальновиконавчої служби, 2014. 21 с.

1. Виховання мирян до суспільно-політичного життя. Комісія «Справедливість і Мир» Української Греко-Католицької Церкви. - Львів: Свічадо, 2014. - 100 с.

2. Довідник з католицького соціального вчення : Путівник для християн у сучасному світі / За редакцією Мартіна Шлага ; пер. з англ. О.Гладкий. - Львів: Свічадо, 2023. - 216 с.

3. Документи Другого Ватиканського Собору: Конституції, декрети, декларації. – Львів: Свічадо, 1996. – 757 с.

4. Документи Другого Ватиканського Собору. – Львів: Свічадо, 2014. – 606 с.

5. Соціальна доктрина Церкви: збірник статтей. – Львів:Свічадо, 1998. – 300 с.

6. Соціальні документи Церкви: енцикліки, радіозвернення, апостольське послання (1891 – 2015) / перекл з лат., італ, англ. мов. - Львів: Свічадо, 2020, - 616 с.

1. Богданова О. В. Соціологія релігії: Навчально-методичні матеріали. Електронне видання. Олена Володимирівна Богданова. К.: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2014. 82 с.

2. Браян Вілсон. Соціологія релігії: Пер. с англ., Акта, 2002

3. Вербець В.В. Соціологія: навчальний посібник / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – К.: Кондор, 2009.

4. Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – К.: Основи, 1999.

5. Осипова Н.П. Соціологія: підручник / Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

6. Павліченко П. Я. Соціологія: навчальний посібник / П.Я. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – К.: Лібра, 2000.

1. Катрій Ю. Пізнай свій обряд. Рим: ОО. Василіян, 1982. 495 с.

2. Демчук Р. Становлення східнохристиянської цивілізації (релігійний контекст) / Філософія та антропологія релігії. Київ. 

3. Щирі розповіді Прочанина своєму духовному отцеві/ Пер. з рос. Д. Кічі. Львів: Свічадо, 2008. 232 с.

4. Джерела християнського Сходу, Щирі розповіді прочанина своєму духовному отцеві. / Пер. з рос. ієрмн. Дам'яна. Львів: Вид. Свічадо, 2011.

5. Святі отці про молитву і духовну тверезість / Пер. з рос. М.Лемик. – Львів: Свічадо, 2007. с. 348 (серія «Джерела Християнського Сходу»).

6. Григорій з Назіянзу. Велич Святого Василія Великого. Рим, 1951. 159 с. 

7. Вибрані листи св. Василія Великого. / Переклад С. Фединяка. Нью-Йорк: ОО. Василіян, 1964. 216 с. 

8. Білон П. Про наші обов’язки до Бога й ближніх. Вінсакет, 1946. 126 с.

9. Весочін І. Ключі від Царства вічного щастя. 2011. 228 с.

10. Туптало Д. Лік духовний: Вибране з творів святителя/ Пер. з ц.-сл. М. Лемик. Львів: Свічадо, 2005. 80 с.

11. Заторський Н. Піст і трапеза в духовному житті. Львів: Свічадо. 2005. 72 с.

1. Борисевич Ж.В., Кочарян М. В. Елементарна теорія музики. Навчальний посібник. Київ, 2017. 47 с.

2. Качмар О. Основи теорії музики: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи для студентів І курсу деної форми навчання спеціальності "Початкова освіта і "музика" 7.010.102, "Початкова освіта і "хореографія" . Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр". Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 32 с.

3. Качмар О. Теорія музики як основа та складова музично-теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста // Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12-13. С. 262-265.

4. Левицький І. Основи теорії музики. Нью-Йорк, 1966. 58 с.

5. Локарєва Ю. В. Теорія музики: питання методики. Підручник. Кіровоград. 2016. 198 с.

6. Олійник Н. А. Основи організації шкільного хору. Актуальні питання мистецької підготовки. Вип.2. К., 2013. С. 81 – 84.

7. Товтин Н.І. Основи теорії музики: Методичні рекомендації / Укладач Н. І. Товтин. Мукачево: МДУ, 2017. 39 с.

8. Українські композитори: Біобілографічний довідник / Упоряд. М. Дитиняк. Едмонтон: Канадський інститут українських студій, Альбертський університет, 1986. 160 с.

9. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо – виконавської майстерності  диригента: Методичні рекомендації. К.: Білий Тигр, 2015. 40 с.

1. Булатов М. О., Загороднюк В. П., Малеєв К. С., Солонько Л. А. Філософська антропологія в контексті сучасної епохи. Київ, 2001. 245 с.

2. Кривуля О. М. Філософія: Навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. 592 с.

3. Левкулич В., Мараєва У. Філософська антропологія (для студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 033 «Філософія»). Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2022. 56 с.

4. Мондін Б. Підручник систематичної філософії. Том 1: Логіка, семантика і гносеологія / пер. з італ. Б. Завідняка. Жовква: Місіонер, 2017. 248 с.

5. Мондін Б. Підручник систематичної філософії. Том 2: Епісетмологія і космологія / пер. з італ. Б. Завідняка. Жовква: Місіонер, 2022. 216 с.

6. Мондін Б. Підручник систематичної філософії. Том 3: Онтологія і метафізика / пер. з італ. Б. Завідняка. Жовква: Місіонер, 2010. 284 с.

7. Мондін Б. Підручник систематичної філософії. Том 4: Філософія релігії і теодіцея / пер. з італ. Б. Завідняка. Жовква: Місіонер, 2012. 208 с.

8. Мондін Б. Підручник систематичної філософії. Том 6: Етика і політика / пер. з італ. Б. Завідняка. Жовква: Місіонер, 2017. 248 с.

9. Тофтул М. Г. Етика: навч. посіб. Київ: Академія (Альма-матер), 2005. 416 с.

10. Причепій Е.М., Черній А. М., Чекаль А. А. Філософія: підручник. 3-є вид., виправл. і доп. Київ: Академвидав, 2011. 592 с.

11. Рассел Б. Історія західної філософії. Київ: Основи, 1995. 258 с.

12. Філософія: навчальний посібник / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, І. В. Бойченко, В. П. Розумний та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. Київ: Вікар, 1997. 584 с.

13. Філософія: Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів / кол. авторів; кер. автор. кол. А.О. Приятельчук. Київ: Вадекс, 2021. 560 с.

14. Coreth Emerich, Antropologia filosofica, Brescia : Morcelliana, 2007. 192 p.

15. Деркач В. Історія філософії: Стародавність, Середньовіччя та Відродження. Тернопіль, ТОВ «Терно-граф», 2023 — 216 с., іл.

16. Завідняк Б. Т. Релігійна філософія від становлення до сучасності. Львів, 2021. - 800 с.

17. Шепетяк Олег, Шепетяк Оксана ФІЛОСОФІЯ: Підручник. Львів: Місіонер, 2020. - 784 с.

Додаткова:

1. Ансельм Кентерберійський. Монологіон. Прослогіон / переклад з латинської мови Р. Паранька, вступна стаття, коментарі А. Баумейстера. Львів: Видавництво Українського

католицького університету 2012. LXVI + 286 c.

2. Бонавентура. Путівник мислі до Бога. Про приведення мистецтв до богослов’я / переклад з латинської мови, вступ, коментарі І. Піговська. Львів: Видавництво Українського

католицького університету 2014. LXIІ + 170 с.

3. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова // Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 2008. № 11. С. 7-14.

4. Огородник І. В., Русин М. Ю. Українська філософія в іменах. Київ: Либіль, 1997. 328 с.

5. Святий Августин. Сповідь / переклад з латини Ю. Мушака, післямова С. Здіорука. 3-є вид. Київ: Основи, 1999. 319 с.

6. Сучасна зарубіжна філософія: Течії і напрями: хрестоматія / уклад. В.В. Лях, В.В. Пазанюк. Київ, 1996. 428 с.

7. Чижевський Д. Філософські твори: у 4 т. / за заг. Ред. В.С. Лісового. Київ, 2005. Т. 2. 263 с.

8. Штайн Е. Що таке людина? Богословська антропологія, Жовква: Місіонер, 2014. 232 с.

1. Абрамович С.Д. Церковне мистецтво: Навч. пос. - К.: Кондор, 2005. - 208 с. 

2. Білецький П.О. Мова образотворчого мистецтва. К., 1973.

3. Мистецтво Київської Русі. Альбом. К., 1989.

4. Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи:Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 4-5 травня 1993 р.)/Відповідальний за випуск Бадяк В.-Львів: Свічадо,1994 .-166.

5. Український іконопис ХІІ – ХІХ ст.: Альбом / Автор проекту Анатолій Мельник. Хмельницький: Приватна фірма «Галерея», 2005. 256 c.

Практична підготовка
(курсові роботи, навчальні та виробничі практики)

1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій: Наукова думка, 1997.

2. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка): Навч.-метод. Ф 56 посіб. для самост. вивч. дисц. / В. X. Арутюнов, С. В. Бондар, Ю. М. Вільчинський та ін. — К.: КНЕУ, 2008.

3. Бондар С.В. та ін. Історія української філософії: Академвидав, 2008.

4. Бертран Рассел. Історія західної філософії. Київ: Основи, 1995.

5. Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Історія філософії в стислому викладі. – 2-ге вид., вип. і доп. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010.

6. Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко А.К. та ін. (упор.). Історія філософії України. Хрестоматія. Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993.

7. Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін. Історія філософії. Підручник. К.: ПАРАПАН, 2002.

8. Гавеля В.Л. Історія зарубіжної філософії. Навчальний посібник. В.Л. Гавеля, Л.В. Броннікова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.

9. Абдула А.І. Історія філософії в термінах. Кривий Рiг : Криворiзький нацiональний унiверситет, 2013.

1. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. о. Івана Хоменка, Львів: Місіонер – УБТ – Свічадо, 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян. 1963).

2. Черський о. Я. Вступ до книг Нового Завіту, Львів 1997.

3. Poppi A. I quattro vangeli. Commento sinottico. EMP, 2004.

4. Lorenzin T. Esperti in umanità. Introduzione ai libri sapienziali e poetici (Graphé), Elledici 2013.

1. Лаба В., о. Патрологія. Життя, писма і вчення отців церкви. Рим, 1974.

2. Патрологія / Київська православна богословська академія Української Православної Церкви Київського Патріархату; упор. протоієрей Петро Зинич. – К.: [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2013. 639 с

3. Догматичне богослов’я Католицької Церкви : Підручник / ред. М. Добош. Львів: Стрім, 1994. 511 с.

4. Рацінґер Й. Вступ до християнства: Лекції про Апостольський символ віри з новим вступним есеєм / пер. з нім. О. Конкевича. Львів: Місіонер, 2008. 332 с.

5. Матеос Х. Розвиток візантійської Літургії / пер. В. Рудейко. Львів: Свічадо, 2008. 60 c.

6. Мудрий С. Корткий коментар Кодексу Канонів Східних Церков: вибрані титули. – ІваноФранківськ, 2002.

7. Василів П. Марія – ікона написана Богом. Божа лілея у старозавітних прообразах. Том І. Львів: Артос, 2021.

1. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник / уклад. А. В. Іванченко, О. А. Дубасенюк, А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – 126 с.

2. Вовченко І. І. Педагогічна практика в школі / І. І. Вовченко, Т. Б. Кутек. –Житомир: ЖДУ, 2007. – 48 с.

3. Мазоха Д. С. Педагогіка: навчальний посібник / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 c.

4. Максимюк С. П. Педагогіка: навчальний посібник / С. П. Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – 667 c.

5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 c.

1. Декрет проголошення Стратегії розвитку соціального служіння УГКЦ.

2. «Залишиться вам одне — те, що ви дали вбогому!» Послання Синоду Єпископів УГКЦ 2020 року

3. Стратегія розвитку соціального служіння УГКЦ 2022 року.

1. Рассел Б. Історія західної філософії. Київ, 1995. 258 с.

2. Бедуел Г. Історія Церкви. Львів, 2000. 296 с.

3. Ісіченко І. Загальна церковна історія. Харків, 2001. 601 с.

4. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. о. Івана Хоменка, Львів: Місіонер – УБТ – Свічадо, 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян. 1963).

5. Pinto S. I segreti della sapienza. Introduzione ai libri sapienziali e poetici, San Paolo Edizioni, 2013.

6. Barbaglio G. La teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare (La Bibbia nella storia), EDB 1999.

7. Бендик М. Нарис догматичного богослов’я. Дрогобич: ДДС, 2019. 516 с.

8. Рацінгер Й. Вступ до християнства: Лекції про Апостольський символ віри з новим вступним ессеєм / пер. з нім. О. Конкевича. Львів: Місіонер, 2008. 332 с.

9. Катрій Ю. Божественна Літургія – джерело святости. Торонто, Нью-Йорк, Львів: Місіонер, 2001. 138 с.

10. Моральне Богослов’я Католицької Церкви. Том 1 (пер. з фр. Володимира Стернюка). – Львів: Стрім, 1996.

11. Кодекс канонів східних Церков, Львів: Місіонер, 1995, 470 с.

12. Мудрий С. Короткий коментар кодексу канонів східних Церков, Івано-Франківськ: Теологічна Академія, 2002, 561 с.