Електронна хрестоматія - Бакалавр

Для перегляду літератури, потрібно встановити Adobe Acrobat Reader (скачати тут), а також WinDjView (скачати тут)

 

БАКАЛАВР

Цикл загальної підготовки
Блок обов’язкових дисциплін

1. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / уклад. О.В. Бабакова, З.О. Митяй, О.Г. Хомчак. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2018. 151 с.

2. Шевчук СВ., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : Підручник. 2-ге вид., виправ і доповнен. Київ: Алерта, 2011, 696 с.

3. Ципердюк О. Українська мова за професійним спрямуванням: курс лекцій для студентів факультету іноземних мов. Івано-Франківськ, 2013. 72 с.

4. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій: Навчальний посібник/ За редакцією O.K. Степаненко. Колектив авторів: Акастьолова О.Г., Баранник О.Ю., Ганжа С.А., Майборода Н.Г., Онищенко Г.А., Степаненко О.К., Тупиця О.С. Дніпропетровськ : Пороги, 2011. 216 с.

5. Українська мова за професійним спрямуванням: навч.-метод. посіб. для студентів / Нар. укр. акад., каф. українознавства; упоряд. Т. М. Берест. Харків: Вид-во НУА, 2017. 124 с.

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

7. Головащук С. Скаладні випадки наголошення. Словник-довідник. 1995. 192 c.

1. Баран З.А., Барабаш Т.М., Кокотко Н.В., Полещук Т.С., Тарнавський Р.Б. Електронний навчальний посібник з історії для очно-дистанційного навчання. Секція історії. Львів, 2010. 101 с.

2. Бойко О.Д. Історія України. 2-е вид. Київ: Академія, 2002. 662 с. 

3. Велика історія України / І. Крип’якевич, М. Голубець, Д. Дорошенко, Я. Пастернак. Львів – Вінніпег: Виав Іван Тиктор, 1948. +968 с. 

4. Верига В. Нариси з історії України (кін. ХVIII – поч. ХХ ст.). Львів: Світ, 1996. 446 с. 

5. Грицак Я.Й. Нарис з історії України. Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст.: навч. посібник. К.: Генеза,1996. 360 с. 

6. Дорошенко Д.І. Нарис історії України: у 2-х т. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. 596 с. 

7. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. 

8. Історія України: підручник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів / за заг. ред. М. І. Бушина, О. І. Гуржія. Черкаси: ЧДТУ, 2016. 644 с. 

9. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. Київ – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. 1100 с. 

10. Історія України: Хрестоматія / Упоряд. В. М. Литвин; Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. К.: Наукова думка, 2013. 1056 с. 

11. Історія України / Керівник автор. кол. Ю.Зайцев. Вид. 2-ге, зі змінами. Львів: Світ, 1998. 488 с. 

12. Історія України / Під заг. ред. В. А. Смолія. К.: Альтернатива, 1997. 424 с. 

13. Крип'якевич І.П. Історія України / відп. ред.: Ф. П. Шевченко, Б. З. Якимович. Львів: Світ, 1990. – 519 с.

14. Крип’якевич І. та ін. Історія України. Львів: Видавничий центр «Фенікс», 1991. 167 с. 

15. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. К.: Укр. письменник, 1993. 413 с. 

16. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 1. До середини XVII століття. 3-тє вид. К.: Либідь, 1995. 672 с. 

17. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року. 3-тє вид. К.: Либідь, 1995. 608 с.

18. Субтельний О. Україна: історія / переклад з англ. Ю. І. Шевчука; вст ст. С. В. Кульчицького. Київ: Либідь, 1991. 512. 

19. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 2-е вид., перероблене та розширене. К.: Критика, 2005. 584 с.

1. Аввакумов Ю. «Християнство – релігія істориків»? На перетині історії та богослов’я // Наукові записки УКУ. 2015. Ч. 5: Богослов’я. Вип. 2. С. 278-293.
2. Антонюк В.С., Полонський Л.Г., Аверченков В.І., Малахов Ю.А. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2015. 276 с.

3. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових досліджень із психології: Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2008. 360 с.

4. Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. 28 с.

5. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. Львів: ЛОНМІО, 1996. 96 с.

6. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф. та ін. Історичне джерелознавство: Підручник / К.: Либідь, 2002. 488 с.

7. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

8. Кривчик Г. Г. Основні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках // Грані: науково-теоретичний альманах. 2017. Том 20. № 12. С. 55-61.

9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібн. К. : Кондор, 2006. 192 с.

10. Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : [монографія] / Л. Й. Костенко, О. І. Жабін, Є. О. Копанєва, Т. В. Симоненко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К., 2014. 173 c.

11. Рожко В. Методологія церковно-історичних досліджень (з наукового досвіду автора) // Волинський Благовісник. 2013. №1. С. 131-145.

12. Стоцький Я. Методологія досліджень комплексної історії єпархій та монастирів УГКЦ на сучасному етапі. (електронний ресурс).

13. Христокін Г. В. Методологія православної теології в її парадигмальних трансформаціях: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук: 09.00.14 – богослов’я; 09.00.11 – релігієзнавство. Київ, 2019. 36 с.

14. Хромець В. Сучасний дискурс богослов’я та богословської освіти в Україні // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії. 2018. № 295. С. 126-134.

15. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. 240 с.

16. Яковенко Н. Вступ до історії. К.: Критика, 2007. 376 с.

Цикл загальної підготовки
Блок вибіркових дисциплін

1. Катрій Ю. Пізнай свій обряд. Рим: ОО. Василіян, 1982. 495 с.

2. Демчук Р. Становлення східнохристиянської цивілізації (релігійний контекст) / Філософія та антропологія релігії. Київ. 

3. Щирі розповіді Прочанина своєму духовному отцеві/ Пер. з рос. Д. Кічі. Львів: Свічадо, 2008. 232 с.

4. Джерела християнського Сходу, Щирі розповіді прочанина своєму духовному отцеві. / Пер. з рос. ієрмн. Дам'яна. Львів: Вид. Свічадо, 2011.

5. Святі отці про молитву і духовну тверезість / Пер. з рос. М.Лемик. – Львів: Свічадо, 2007. с. 348 (серія «Джерела Християнського Сходу»).

6. Григорій з Назіянзу. Велич Святого Василія Великого. Рим, 1951. 159 с. 

7. Вибрані листи св. Василія Великого. / Переклад С. Фединяка. Нью-Йорк: ОО. Василіян, 1964. 216 с. 

8. Білон П. Про наші обов’язки до Бога й ближніх. Вінсакет, 1946. 126 с.

9. Весочін І. Ключі від Царства вічного щастя. 2011. 228 с.

10. Туптало Д. Лік духовний: Вибране з творів святителя/ Пер. з ц.-сл. М. Лемик. Львів : Свічадо, 2005. 80 с.

11. Заторський Н. Піст і трапеза в духовному житті. Львів : Свічадо. 2005. 72 с.

1. Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 606 с.

2. Балух В.О. Історія античної цивілізації. Том 1. Стародавня Греція. Чернівці: Наші книги, 2007. 658 с.

3. Балух В.О., Коцур В.П. Історія Стародавнього Риму. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Чернівці: Книги-XXI, 2005. 680 с.

4. Балух В.О. Коцур В.П. Історія середніх віків: у 2-х томах. Том 1. Раннє середньовіччя. Чернівці: Наші книги, 2011. 496 с.

5. Балух В.О. Коцур В.П. Історія середніх віків: у 2-х томах. Том 2. Високе і пізнє середньовіччя. Чернівці: Наші книги, 2011. 616 с.

6. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е видання, доповнене, перероблене. Київ, 2003. 412 с.

7. Головко О. Б. Історики-медієвісти сучасної України: довідник / відп. ред. С. А. Копилов. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. 68 с.

8. Дейвіс, Норман. Європа: Історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. К., Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. 1463 с.

9. Джеджора О. Історія Європейської Цивілізації. Львів: Львівська Богословська Академія, Інститут історичних досліджень Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1999. 447 с.

10. Диса К. Історія повсякденного життя в ранньомодерній Європі. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. 129 с.

11. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. 752 с. + 8 кол. мап.

12. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002). Навчальний посібник. Вінниця: Видавництво «Фоліант», 2003. 560 с. 

13. Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX — початок XXI ст.): Навч. посіб. — К. Знання, 2008. — 284 с.

14. Орлова Т.В. Історія сучасного світу (XV – XXI століття): Навчальний посібник. К.: Вікар, 2008. 552 с.

15. Рубель В.А. Історія Середньовічного Сходу: підручник. Київ: Либідь, 2002. 736 с.

16. Рудько С.О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. XVIII - поч. XXI ст.): Навчально-методичний посібник з курсу. Вид. 2-ге, доповнене. Острог, 2010. 220 с. 

17. Сорочан С. Б. Історія середніх віків (І період): Посібник для практичних занять для студентів історичних факультетів / Упоряд. С. Б. Сорочан; ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Х.: НМЦ «CД», 2001. 112 с.

18. Шульгин О. Нариси з нової історії Європи. Прага: Український Громадський Видавничий Фонд, 1925. 219 с.

1. Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. 606 с.
2. Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. Б., Файда О. В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С. Б. Сорочана і Л. В. Войтовича. Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. 880 с.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351 с.

4. Дашков С.Б. Императоры Византии. Москва, 1997. [Електронний ресурс].

5. Димид М. Херсонеське таїнство свободи. Львів: Свічадо, 2007. Т.1: Еклезіологія. 320 с.

6. Домановський А.М. Візантиністика у Харківському університеті (середина ХІХ – початок ХХІ ст.): бібліогр. покажч. / уклад., вступ. ст. М. Є. Домановська, А. М. Домановський ; бібліогр. ред. С. Р. Марченко. Харків : Майдан, 2017. 158 с.

7. Домановський А.М. Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2007-2009 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. № 939. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип. 14. Харків, 2011. С. 72-92.

8. Домановський А.М. Проблеми візантиністики у дисертаційних дослідженнях, захищених в Україні у 2009-2011 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2012. №1006. С. 110-141.

9. Домановский А.Н. Загадки истории Византии. Харьков: Фолио, 2017. 379 с.

10. Лужницький Г. Українська церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. Філадельфія: Накладом Союзу українців-католиків «Провидління», 1954. XXIV+723 с.

11. Матвєєва Л.В. Візантологія в контексті орієнталістики //Східний світ. 2010. № 4. С. 5-15.

12. Огієнко І. (митрополит Іларіон). Візантія й Україна: До праджерел української православної віри й культури. Вінніпег: Українське Наукове Православне Богословське Товариство, 1954. 96 с.

13. Остроґорський Ґ. Історія Візантії / Пер. з нім. А. Онишка. – Львів: Літопис, 2002. – 608 с.

14. Патрило І.І. ЧСВВ. Джерела і бібліографія історія Української Церкви: [в 3 т.].
Рим, 1975. Т. 1: Джерела. 376 с.;
Рим, 1988. Т. 2. 330 с.;
Рим, 1995. Т. 3. 323 с.

15. Сорочан С.Б. Рання Візантія: світло для живих і мертвих // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Випуск 2. Харків: Майдан, 1999. С. 62-82.

16. Степовик Д. Візантологія. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФТА, 2002. (електронний ресурс: ………).

1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. посібник. Львів: Світ, 2001. 240 с.
2. Александренко Н.. Гомилетика. Семь шагов к проповеди. Начальный курс по гомилетике для библейских школ и семинарий. Одесса: Одесская Богословская Семинария, "Богомыслие", 1997. 196 с.

3. Барчук І. Гомілетика. Накладом Християнського Видавництва “Дорога Правди”. Торонто 1972. 82 с.

4. Броджі-Беркофф Дж. Барокова гомілетика у східнослов’янському культурному просторі // Contributi italiani al XIV congresso internazionale degli Slavisti: Ohrid, 10-16 settembre 2008. A cura di Alberto Alberti, Stefano Garzonio, Nicoletta Marcialis, Bianca Sulpasso. (Biblioteca di Studi slavistici; 7.). Firenze: Firenze University Press, 2008. P. 179-200.

5. Бурега В. Розвиток гомілетики в київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 2018. Том 2. С. 57-64.

6. Грицаєнко Л. Основи красномовства: навчальний посібник. Київ КНУТД, 2013. 244 с.

7. Качан А., Зборовський І. Проповідницько-гомілетична творчість українського православного духовенства в ХІХ ст. // Волинський Благовісник. 2017. № 5. С. 345-354.

8. Крапивний Я.М. Вплив церковного красномовства на розвиток педагогічної майстерності вчителів у духовних закладах освіти Чернігівської губернії (ХVІІІ–ХІХ ст.) // Література та культура Полісся. 2015. Випуск 80. Серія "Філологічні науки" № 5. С. 268-275.

9. Мацько Л. Мацько О. Риторика: Навч. посіб. Київ: Вища шк., 2006. 311 с.

10. Основи риторики. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Луцьк 2016. 26 с.

11. Прокопчук Л. В. Риторика. Модульний курс: навч. посіб. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. 206 с.

12. Сагач Г. М., Бондаренко Г. Л. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни "Ораторське мистецтво (риторика)" (для бакалаврів). К.: МАУП, 2007. 48 с.

13. Стернин И. А. Практическая риторика в объяснениях и упражнениях для тех, кто хочет научиться говорить. Воронеж: Истоки, 2011. 169 с.

14. Ткаченко Л.П. Місце риторики у християнській освіті // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2010. Вип. 32. С. 118-126.

15. Усачов К. Риторика: Навчально-методичний комплекс. Київ Інститут кримінальновиконавчої служби, 2014. 21 с.

Цикл професійної підготовки
Блок обов’язкових дисциплін

1. Бедуел Ґі. Історія Церкви / Пер з франц. Г. Григорович. Львів: Свічадо, 2000. 296 с. (електронний ресурс: ………).

2. Гілл Джонатан. Історія християнства. К.: Темпора, 2011. (електронний ресурс: ………).

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351 с.

4. Гонсалес Х. История христианства: [в 2-х т]. Санкт-Петербург: Библия для всех, 2001-2002.

Том 1: От основания Церкви до эпохи Реформации. 2001. 243 с.
Том 2: От Реформации до нашего времени. 2002. 232 с.

5. Дорошенко Д. Короткий нарис історії Христіянської Церкви. Вінніпег: Накладом Водавничої Спілки «Еклезія», 1949. 102 с.

6. Ісіченко І. Загальна церковна історія. – Харків, 2001.

7. Лінч Джозеф Г. Середньовічна Церква. – К: Основи, 1994.

8. Лортц Йозеф. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей: [в 2-х т.] / Пер. з немец. А. Пахомова, Е. Гейнрихса. Москва: Христианская Россия, 1999-2000. Т. 1: Древность и средние века. 1999. XXII+511 с.; Т. 2: Новое время. 2000. Х+579 с.

9. Нагаєвський І., о. проф. д-р. Історія Римських Вселенських Архієреїв з узглядненням важніших подій Української Церкви і Народу: в 4-х ч. –

Ч. 1: Від св. Апостола Петра до авіньйонської неволі -1309. Мюнхен, 1964. 368 с.
Ч. 2: Від Авіньону до французької революції. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1967. 602 с.
Ч. 3: Від Французької революції до смерти папи Пія XII. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1979. 521 с.
Ч. 4 (ХХ століття). Івано-Франківськ – Львів: Нова Зоря –  Місіонер, 1999. 332 с.

10. Райт Э. Дж. Библейская археология. Санкт-Петербург: Издательство Олега Бышко, 2003. 456 с.

11. Рожков В., прот. Очерки по истории Римско-католической Церкви: Курс лекций. Москва: Колокол, 1994. 304 с.

12. Хома І. Нарис історії Вселенської Церкви. Рим: Видавництво Італійського Францисканського Руху, 1990. 464 с.

13. Шафф Филип. История Христианской Церкви: [в 8 т.]. Санкт-Петербург: Библия для всех, 2009-2012.

Т. 1: Апостольськое христианство (1–100 г. по Р. Х.). 2010. 585 с.;
Т. 2: Доникейское христианство (100–325 г. по Р. Х.). 2010. 589 с.;
Т. 3: Никейское и посленикейское христианство. От Константина Великого до Григория Великого (311–590 г. по Р. Х.). 2011. 688 с.;
Т. 4: Средневековое христианство. От Григория I до Григория VII (590–1073 г. по Р. Х.). 2008. 511 с.;
Т. 5: Средневековое христианство. От Григория VII до Бонифация VIII (1049–1294 г. по Р. Х.). 2008. 574 с.;
Т. 6: Средневековое христианство. От Бонифация VIII до протестантской Реформации (1294–1517 г. по Р. Х.). 2009. 517 с.;
Т. 7: Современное христианство. Реформация в Германии. 2009. 463 с.;
Т. 8: Современное християнство. Реформация в Швейцарии. 2012. 556 с.

14. Шлегель У. Спутниковый Библейский атлас. Историческая география Библии. Б.м.: Славянское Эвенгельское общество, 2013. 155 с.

1. Ададуров В. (ред.). Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807 – 1808 років: Збірник документів. Львів: Вид-во УКУ, 2011. LVIII+190 с.

2. Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР). К.: Либідь, 1997. 176 с.

3. Бабинський А. Історія УГКЦ за 90 хвилин. Вид. 2-ге, доп. Львів: Видавництво «Свічадо», 2018. 160 с.

4. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква та Радянська держава (1939–1950) / Переклад з англ.. Н.Кочан, за ред. О.Турія. Львів: Вид-во УКУ, 2005. ХХ+268 с.

5. Брайчевский М. Ю. Утвердження християнства на Русі. К.: Наукова думка, 1988. 259 с.

6. Ваврик М.В., ЧСВВ. Нарис розвитку і стану Василіянського Чина ХVII–XX ст.: топографічно-статистична розвідка. Рим, 1979. 217 с.

7. Великий А.Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану: [в 9 томах]. Рим: Видавництво ОО. Василіян, 1968–1977.

Т. І: ІХ–Х–ХІ ст. Рим, 1968. 277 с.
Т. ІІ: XII–XIII–XIV ст. Рим, 1968. 277 с.
Т. ІІІ: XIV–XV–XVI ст. Рим, 1969. 279 с.
Т. IV: XVI–XVIІ ст. Рим, 1971. 278 с.
Т. V: XVII ст. Рим, 1972. 287 с.
Т. VI: XVIII ст. Рим, 1973. 286 с.
Т. VII: XVIII–XIX ст. Рим, 1975. 279 с.
Т. VIII: ХІХ ст. Рим, 1976. 275 с.
Т. IХ: ХХ ст. Рим, 1977. 275 с.

8. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: в 4-х т.

Том 1: Х–XVII ст. Нью-Йорк: УПЦ в ЗДА, 1955. 294 с.
Том 2: XVII ст. 2-е вид. Нью-Йорк – Київ – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1990. 396 с.
Том 3: XVIII–ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1977. 390 с.
Том 4, кн. 1: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1961. 384 с.
Том 4, кн. 2: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1975. 416 с.

9. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351 с.

10. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. Київ: Освіта, 1992. 196 с.

11. Димид М. Єпископ Київської Церкви (1589-1891). Львів: ЛБА, Інститут канонічного права, 2000. 248 с.

12. Димид М. Херсонеське таїнство свободи. Львів: Свічадо, 2007. Т.1: Еклезіологія. 320 с.

13. Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин: портрет релігійно-церковного і громадсько-політичного діяча. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. 168 с.

14. Ісіченко І., архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні. Харків: Акта, 2003. 472 с. (електронний ресурс: ………).

15. Колодний А.М., Яроцький П.Л. (ред.). Історія релігії в Україні: Навч. Посібник. Київ: Т-во «Знання», КОО, 1999. 735 с.

16. Лебедович І. Полеві духовники Української Галицької Армії: У 45-річчя участи у Визвольних змаганнях (Матеріали до історії). Віннпег, 1963. 328 с.

17. Ліквідація УГКЦ (1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки. К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. Т.1. 920 с.; Т.2. К., 2006. 804 с.

18. Лотоцький О. Українські джерела церковного права. Варшава, 1931. 318 с.

19. Лужницький Г. Українська церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. Філадельфія: Накладом Союзу українців-католиків «Провидління», 1954. XXIV+723 с.

20. Мартирологія Українських Церков: у 4-х томах. Торонто ‑ Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка,

Т. 1: Українська Православна Церква / Упоряд.: О. Зінкевич, О. Воронин. 1985 1207 с.
Т. 2: Українська Католицька Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували О. Зінкевич і о. Т. Р. Лончина. 1985. 839 с.

21. Мудрий С. Нарис Історії Церкви в Україні. Рим – Львів: Вид-во ЧСВВ, 1995. 404 с.

22. Нагаєвський І., о. проф. д-р. Історія Римських Вселенських Архієреїв з узглядненням важніших подій Української Церкви і Народу: в 4-х ч.. –

Ч. 1: Від св. Апостола Петра до авіньйонської неволі -1309. Мюнхен, 1964. 368 с.
Ч. 2: Від Авіньону до французької революції. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1967. 602 с.;
Ч. 3: Від Французької революції до смерти папи Пія XII. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1979. 521 с.;
Ч. 4 (ХХ століття). Івано-Франківськ – Львів: Нова Зоря –  Місіонер, 1999. 332 с. (електронний ресурс: ………).

23. Назарко І. Київські і Галицькі митрополити (1590 – 1960). Рим, 1962.  271 с.

24. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х тт.

Том 1. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 237 с.
Том 2. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 225 с.

25. Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII – XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. Львів: Вид-во УКУ, 2010. XXIV+832 с.

26. Сліпий Й., митрополит. Історія Вселенської Церкви на Україні: в 4-х томах / Зібрали єп. д-р Іван Хома і о. д-р Іван Музичка. Рим, 1996‑2003.

Том 1: Від постольських часів до князювання св. княгині Ольги (І‑Х століття). Рим, 2001. 261 с.
Том 2: Друга золота доба: від загального введення християнства св. Володимиром до викликання церковного роздору з князя Володимира Мономаха (988‑1125 р.). Рим, 2003. 336 с.
Том 3, частина перша: Від впровадження царгородського роздору на Україні до введення Флорентійської Унії (1125‑1439). Рим, 2000. 278 с.
Том 4, частина перша: Від Флорентійської до Берестейської Унії (1439‑1596). Рим, 1996. 523 с.

27. Томашівський С. Історія Церкви на Україні. Філадельфія: З друкарні Америки, б. р. 160 с.

28. Ульяновський В. Історія Церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: у 3-х кн. Київ: Либідь, 1994.

Кн. 1: Середина XV – кінець XVI століття. 1994. 256 с.
Кн. 2: Середина XV – кінець XVI століття. 1994. 256 с.
Кн. 3: Кінець XVI – середина XIX століття. 1994. 336 с.

29. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського): Навч. посібник. К.: Либідь, 1997. 320 с.

30. Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради): Навч. посібник. К.: Либідь, 1997. 200 с.

31. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. Торонто, 1967. 362 с.

32. Федорів Ю. Організаційна структура Української Церкви. Торонто, 1990. 210 с.

33. Химка І. П. Греко-Католицька Церква і національне відродження у Галичині 1772 - 1918 // Ковчег: Збірник статей з церковної історії. Львів, 1993. Ч. І.

34. Цьорох М., с. ЧСВ, д-р. В. Погляд на історію та виховну діяльність монахинь Василіянок. 2-е вид. Рим, 1964. 256 с.

35. Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні.

Том 1 (до 1353 р.). Рим – Нью-Йорк: Видання УКУ, 1965. 816 с.
Том 2, частина 1 (1353–1458). Рим – Нью-Йорк: Видання УКУ, 1976. 260 с.

36. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 2-е вид., перероблене та розширене. К.: Критика, 2005. 584 с.

1. Білоусенко О. Новий Заповіт. Біблійна історія для шкіл середніх. Варшава, 1927. 159 с.

2. Божа наука. Катехизм. 1946. 188 с.

3. Закович М. Релігійна освіта в соціальних концепціях християнських церков України/ українське релігієзнавство. 2005. URL: М Закович - Українське релігієзнавство, 2005. № 36. С. 282-293.

4. Катехизм Католицької Церкви. Львів : Свічадо, 2008.

5. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви «ХРИСТОС – НАША ПАСХА». Львів : Свічадо, 2012. 

6. Любачівський М. Вірую в єдиного Бога (Проповіді і розважання). Торонто, 1978. 344 с. 

7. Науково-методичні та духовні аспекти викладання етики в загальноосвітніх навчальних закладах області / Упор. Чирка В.В., Горобець О.Г., Барбі М.В. Полтава: ПОІППО, 2008. 208 с.

8. Основи християнської етики. 7 клас: навчальний посібник В.М. Жуковський, В.В. Зоринська, Н.Д. Ковальчук та ін. Київ: Літера ЛТД, 2014. 208 с.

9. Пирог, Г.В. Християнські цінності у сучасному українському суспільстві // Науковий вісник Чернівецького Університету: зб. наук. праць. 2004. Вип. 203-204: Філософія. С.22-26.

10. Рабій В. Короткі катехизи для приготування дітей до св. Сповіді і св. Причастя. Нью-Йорк, 1970. 32 с.

11. Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл. І. Хоменка. Львів, 2007.

12. Сохань Г. Основи християнської етики: Підручник для учнів 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Львів: Світ, 2009. 168 с.

13. Стефанюк С.К., Голянчук Р.М. Християнська педагогіка: плекання кращих людських чеснот. Вип. 2 / За заг. ред. С. К. Стефанюк. Х.: Кроссроуд, 2010. 68 с.

14. Шпіраго Ф. Католицький народний Катехизм. 2018. 774 с.

1. Борисевич Ж.В., Кочарян М. В. Елементарна теорія музики. Навчальний посібник. Київ, 2017. 47 с.

2. Качмар О. Основи теорії музики: методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи для студентів І курсу деної форми навчання спеціальності "Початкова освіта і "музика" 7.010.102, "Початкова освіта і "хореографія" . Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр". Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 32 с.

3. Качмар О. Теорія музики як основа та складова музично-теоретичної підготовки майбутнього спеціаліста // Гірська школа Українських Карпат. 2015. № 12-13. С. 262-265.

4. Левицький І. Основи теорії музики. Нью-Йорк, 1966. 58 с.

5. Локарєва Ю. В. Теорія музики: питання методики. Підручник. Кіровоград. 2016. 198 с.

6. Олійник Н. А. Основи організації шкільного хору. Актуальні питання мистецької підготовки. Вип.2. К., 2013. С. 81 – 84.

7. Товтин Н.І. Основи теорії музики: Методичні рекомендації / Укладач Н. І. Товтин. Мукачево: МДУ, 2017. 39 с.

8. Українські композитори: Біобілографічний довідник / Упоряд. М. Дитиняк. Едмонтон: Канадський інститут українських студій, Альбертський університет, 1986. 160 с.

9. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо – виконавської майстерності  диригента: Методичні рекомендації. К.: Білий Тигр, 2015. 40 с.

1. Догматичне богослов’я Католицької Церкви: Підручник / ред. М. Добош. Львів : Стрім, 1994. C. 9-16.

2. Догматичне Богослов’я - 1 (Протологія-Креатологія)Стасяк С.Я., Завіла Р. Основи догматичного богослов’я: нотатки лекцій. Львів: Місіонер, 1997.  C. 21–61.

3. Догматичне Богослов’я - 1 (Тріадологія)Догматичне богослов’я Католицької Церкви: Підручник / ред. М. Добош. Львів : Стрім, 1994. C. 168-187.

4.1. Догматичне Богослов’я - 1 (Христологія)Москалик Я. Нарис христологічної доктрини.

4.2. Догматичне Богослов’я - 1 (Христологія-2)Стясяк С.Я., Завіла Р. Основи догматичного богослов’я: нотатки лекцій. Львів : Місіонер, 1997. C. 62–110.

5. Догматичне Богослов’я - 1 (Сотеріологія)Паренте П. Христологія / пер. з італ. М. Любачівський. Львів: Стрім, 1993. C. 459–504.

6. Догматичне Богослов’я - 1 (Еклезіологія)Димид М. Херсонеське таїнство свободи: Еклезіологія. Львів: Свічадо, 2007. Том 1. 327 с.

1. Арранц М. Евхаристия Востока и Запада. Москва, 1999. 50 с.
2. Битбунов Г.С. Двунадесятые празники (историко-литургическое описание). 2-е изд. Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 248 с.

3. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. Изданіе третье, исправленное и дополненное. Кіев: Типографія Кіево-Печерской Успенской Лавры. 1913.

4. Вагнер Георгий, Архиепископ. Происхождение Литургии Иоанна Златоуста / пер. с нем. В. Кейдана. Paris: Liturgica, 1995. 172 c.

5. Гаврилів М., ЧСВВ. Біблійно-богословські основи Літургії. Золочів – Львів, 1997-1998. 74 с.

6. Дiдахе: Наука дванадцятьох апостолiв / Пер. з грецьк. О. Кiндiй. Львiв: Свiчадо, 2013. 48 с.

7. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Коментарі. Львів: Свічадо, 2014. 608 с.

8. Дорожинський Д. Празнични картины греко-католицкои Церкви: діло нашого спасенія представлене в праздниках церковного року з додатком житєписей знаменитихъ творцівъ нашого греко-кафол. Богослуженя. Львів – Липськ, 1908. 699 с. 

9. Карабинов И. Евхаристическая молитва (Анафора). Опыт историко-литургического анализа. Санкт-Петербург: Типография В. Киршбаума, 1908. 165 с.

10. Катехизм Католицької Церкви. 2002. 772 с.

11. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. Львів : Свічадо, 2012. 344 с.

12. Катрій Ю. Пізнай свій обряд. Ч.1-2. Нью-Йорк – Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1982. 493 с.

13. Катрій Ю. Вгору піднесім серця. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1993. 301 с.

14. Крупник Я. Г., Крупник М. Г. Божественна Літургія: особистий досвід форми та змісту // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. 2015. Том 17. № 4 (64). С. 388-397.

15. Кунцлер М. Літургія Церкви. Львів: Свічадо, 2001. 616 с. 

16. Марусин М. Божественна Літургія. Рим, 1992. 529 с.

17. Марусин М. Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку XVI  ст. Рим: Вид. УКУ ім. св. Климента Папи, 1966. XVII+208 с.

18. Матеос Х., Тафт Р. Развитие византийской Литургии. Киев: Quo Vadis, 2009. 124 с.

19. Назарко І. Царське священство: Проблеми життя і праці священика. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1969. 204 с.

20. Неселовский А.. Чины хиротесий и хиротоний (опытъ историко-археологического исследования). Каменец-Подольск: Типографія С. П. Киржадкаго, 1906. 375+LXX с.

21. Петрович М. Літургійне богослов’я в українському контексті // Богословія. 2010-2011. Вип. 71. С. 107-118.

22. Петрович М. Східні й західні святі в дискусіях міжєпархіяльної літургійної комісії // Українське релігієзнавство. 2010. № 55.

23. Рудейко В. Служіння Архиєрея у Богослужбах добового кола // Богословія. 2010-2011. Вип. 71. С. 11-22.

24. Рудейко В. Христос посеред нас : Впровадження у літургійне богослов’я Церков візантійської традиції. Львів : Видавництво Українського Католицького університету, 2015. 284 с.

25. Сабат П. Місце літургійних наук у богословській програмі навчальних дисциплін згідно з конституцією Sacrosanctum Concilium та післясоборовими документами Римо-Католицької Церкви / Петро Сабат // Metron (Μέτρον): журнал з Еклезіології і Церковного права. – 2015. – № 12. – C. 158-174.

26. Соловій М. Божественна Літургія: Історія, розвиток, пояснення. Рим: Вид-во ОО. Василіян, 1964. XIV+422 с.

27. Соловій М. Літургіка для українських католицьких шкіл. І. частина: Святі речі. Торонто: Видавництво ОО. Василіян 1959. 87 с.

28. Соловій М. Літургіка для українських католицьких шкіл. ІІ. частина: Святі Богослужби. Торонто: Видавництво ОО. Василіян 1959. 128 с.

29. Тафт Р. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 160 с.

30. Торконяк Р. Літургія Передшеосвячених дарів в Українській Церкві. Рим, 1990. 119 с.

31. Федорів Ю. Обряди Української Церкви. Історичний розвиток і пояснення. Рим – Торонто: Вид-во ОО. Василіян, 1970. 282 с.

32. Федорів Ю. Пояснення церковних богослужень і Святих Тайн : Підручник для школи і дому. Львів : Свічадо, 1999. 160 с.

33. Юсипів  Н.Я Літургічний контекст  піснеспівів Воскресної Утрені (на матеріалі українських ірмологіонів  XVII–XVIII ст.): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 2017. 212 с.

34. Bouyer L. Eucharist: Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer. Notre Dome – London: University of Notre Dame Press, 1966. 495 p.

35. De Meester P. Studi sui Sacramenti, Amministrati secondo il rito Bizantino. Roma: Edizione Liturgiche, 1947. 302 p.

36. Kucharek Casimir. The Sacramental Mysteries: A Byzantine Approach. Published by Alleluia Press, Allendale, New Jersey (1976).

37. Mandala P. M. La Protesi della Liturgia nel rito Bizantino-Greco. Grottaferrata, 1935. 187 p.

38. Pott Thomas, Byzantine Liturgical Reform: A Study of Liturgical Change in the Byzantine Tradition, Translated by Paul Meyendorff, Book 2 of the Orthodox Liturgy Series, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2010, 293 pp. // The Canadian Journal of Orthodox Christianity. Volume VII, Number 1, Winter 2012. P. 73-80.

39. Solovey M. Eastern Liturgical Theology. General Introduction. Toronto, 1970. 205 p.

40. Taft Robert SJ. How Liturgies Grow: The Evolution of the Byzantine “Divine Liturgy” // Orientalia Christiana Periodica XLIII, Roma 1977, p. 8-30.

41. Taft R.F. A History of the Liturgy of st. John Chrysostom Volume IV: The Diptychs. Roma: PIO, 1991. 238 p.

42. Taft R.F. A History of the Liturgy of st. John Chrysostom Volume VI: The Communion Thanksgiving and concluding rites. Roma: PIO, 2008. 856 p.

43. Taft Robert F. SJ, Parenti Stefano. Storia della Liturgia di s. Giovanni Crisostomo. Volume II: Il Grande Ingresso. Grottaferrata, 2013. 794 p.

1. Бачинський А. Право Церковне. Львів: Накладом видавництва «Богословської бібліотеки», 1900. 766 с.

2. Димид М. Еклезіологічно-канонічний погляд на поняття “благодатности” та “канонічности” Церков. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 4. 2017. С. 157-172.

3. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Коментарі. Львів: Свічадо, 2014. 608 с.

4. Жилюк С.І., Іщук О.В., Якубович М.М. Канонічне право: Навч. посіб. / За ред. С.І. Жилюка. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. 212 с.

5. Канони Партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви: Спецвипуск  «Благовісника Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви 2015 року» Березень 2015. 51 с.

6. Катехизм Католицької Церкви. 2002. 772 с.

7. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос – наша Пасха. Львів: Свічадо, 2012. 344 с.

8. Кодекс канонів Східних Церков: [електронний ресурс].

9. Кодекс канонического права. Москва: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 624 с.

10. Лісова К. С. Звичаєве право : курс лекцій. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. 94 с.

11. Лубський В.І., Харьковщенко Є.А., Лубська М.В., Горбаченко Т.Г. Церковне (канонічне) право: підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. 640 с.

12. Місевич С.В. Джерела канонічного права (теоретико-правовий аналіз): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Одеса, 2005. 19 с.

13. Недунґатт Дж. Путівник по Східному Кодексу: Коментар до Кодексу Канонів Східних Церков / За ред. Джорджа Недунґатта, Т. І. / 3 англ. Пер. О. Гладкий. - Львів: "Свічадо", 2008.-792 с.

14. Немет Т. Нещодавні структурні зміни в Українській Греко-Католицькій церкві (2011-2016): прогрес, проблеми та питання без відповіді, пов’язані із створенням нових митрополій. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 3. 2016. С. 211-230.

15. Танасійчук А. Канонічна процедура посилання та відкликання східних священнослужителів на території, де нема єрархічних структур Української Греко-Католицької Церкви. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 3. 2016. С. 231-241.

16. Хортик О. Сани і відзнаки в східному кодексі та УГКЦ. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 4. 2017. С. 135-156.

17. Цыпин В.А. Церковное право / Украинская Православная Церковь. Киев: Киевская духовная академия, 2012. 335 с.

18. Юркович И. Каноничекское право о народе Божьем и о браке. Б. м.: Истина и Жизнь, 2000. 628 с.

1. Головко В. Церковні наспіви / Упорядник В. Головко. Львів: Свічадо, 2013. 248 с.

2. Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленнє з додатком пісень страсних, воскресних і инших пісень церковних. Джерсі Сіті: З друкарні Свободи, 1927. 96 с.

3. Новий український колядник. Збірка колядок і щедрівок. Інсбрук, 1945. 27 с.

4. Олійник Н. А. Основи організації шкільного хору. Актуальні питання мистецької підготовки. Вип. 2. К., 2013. С. 81–84.

5. Сбітнєва О. Ф. Хорознавство. Методичні рекомендації. ДЗ «ЛНУ імені Тарасам Шевченка». Старобільськ. 2017. 54 с.

6. Мельник В. М. Свята Божественна літургія у розумінні мирянина. Видавництво Ліра – К. Київ, 2015. 276 с.

7. Співи та Літургії / Упоряд. Василь Завітневич. Нью-Йорк: Науково-Богословський Інститут Української Православної Церкви в США, 1963. 399 с.

8. Церковні пісні / Зладив І. Г., ЧСВВ. Видання п’яте. Жовква: Печатня ОО. Василіян, 1926. 400+ХІІ с.

9. Ярошенко І. В. Інтерпретаційна система у формуванні художньо-виконавської майстерності диригента: Методичні рекомендації. Київ: Білий Тигр, 2015. 40 с.

Цикл професійної підготовки
Блок вибіркових дисциплін

Цикл професійної підготовки
Практична підготовка

1. Лакота Г. Принагідні науки і промови. Перемишль, 1935. 232 с.

2. Мудрий С. Проповідництво і катехитика (конспект лекцій). Рим, 1993. 174 с.

3. Торрей Р.А. Духовна особиста праця. Нью-Йорк, 1950. 159 с.

4. Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: монографія. Львів : Львів ДУВС, 2012. 188 с.

5. Михалевич В. Душпастирська діяльність у духовно-моральному вихованні молоді: актуальність та проблематика. / Волинський благовісник. 2013.

6. Требник (скорочений для вжитку). Чикаго, 1963. 96 с.

7. Лебедович І. Полеві духовники УГА: у 45 річчя участи у Визвольних Змаганнях. Вінніпег, 1963. 325 с.

8. Марусин М., о. Пастирсько-літургічна діяльність святого Йосафата. Рим, 1967. 100 с.

9. Український мирянин в житті Церкви, спільноти та людства: Матеріяли студійних днів УХР (Рокка ді Папа б. Риму, 13-16 жовтня 1963 р.) Париж-Рим, 1966. 418 с.

10. Любачівський М. Проповіді. Рим, 1984. 284 с.

11. Іларіон. Мої проповіді. Вінніпег, 1973. Ч. 1. 187 с.

1. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник / уклад. А. В. Іванченко, О. А. Дубасенюк, А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – 126 с.

2. Вовченко І. І. Педагогічна практика в школі / І. І. Вовченко, Т. Б. Кутек. –Житомир: ЖДУ, 2007. – 48 с.

3. Мазоха Д. С. Педагогіка: навчальний посібник / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 c.

4. Максимюк С. П. Педагогіка: навчальний посібник / С. П. Максимюк. – К.: Кондор, 2005. – 667 c.

5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 656 c.