Електронна хрестоматія - Магістр

Для перегляду літератури, потрібно встановити Adobe Acrobat Reader (скачати тут), а також WinDjView (скачати тут)

МАГІСТР

Цикл загальної підготовки
Блок обов’язкових дисциплін

1. Болюбаш Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. пос.  К., 1997. 

2. Брінклі А., Десантс Б.  та ін. Мистецтво бути викладачем. Практичний посібник. К, 2003. 

3. Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача.К., 2005.

4. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи. К.,2003.       

5. Вітвицька С. Практикум з педагогіки вищої школи. Навч. пос.за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури.  К., 2005.

6. Гура О. Педагогіка вищої школи:вступ до спеціальності.К., 2005.

7. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. К, 2004. 

8. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи.. К., 2005.

9. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: посіб. для магістрів. – К., 2008. 

10. Методика викладання у вищій школі 6 навч. посіб. / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. – К., 2014.

Цикл загальної підготовки
Блок вибіркових дисциплін

1. Aufderstrasse H., Bock H., Muller J. Themen Aktuell 1: Kurs- und Arbeitsbuch. Ismaning, 2009. 168 s.

2. Aufderstrasse H., Bock H., Muller J. Themen Aktuell 1: Kurs- und Arbeitsbuch. Ismaning, 2009. 168 s.

3. Buscha A., Szita S. Begegnungen: Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. Leipzig, 2007. 238 s.

4. Dallapiazza R.-M., Jan E., Schönherr T. Tangram aktuell 1. Lektion 1-4. Kurs- und Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning, 2013. 148 s.

5. Dallapiazza R.-M., Jan E., Schönherr T. Tangram aktuell 1. Lektion 5-8. Kurs- und Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning, 2013. 150 s.

6. Dallapiazza R.-M., Jan E., Schönherr T. Tangram aktuell 2. Lektion 1-4. Kurs- und Arbeitsbuch: Deutsch als Fremdsprache. Ismaning, 2009. 152 s.

7. Funk H., Kuhn Ch., Demme S. Studio d A 1, Kurs- und Übungsbuch. Berlin, 2012. 224 s.

8. Muller M., Rusch P., Scherling T., Wertenschlag L., Graffmann H., Schmitz H. Optimal A1, 2: Lehrwerk/Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache: Lehrbuch. Langenscheidt, 2013. 128 s.

9. Muller M., Rusch P., Scherling T., Wertenschlag L., Graffmann H., Schmitz H. Optimal A1, 2: Lehrwerk/Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache: Lehrbuch. Langenscheidt, 2013. 128 s.

10. Muller M., Rusch P., Scherling T., Wertenschlag L., Graffmann H., Schmitz H. Optimal A1, 2: Lehrwerk/Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache: Lehrbuch. Langenscheidt, 2013. 128 s.

11. Niebisch D., Penning-Hiemstar S., Specht F., Bovermann M. Schritte international. Kurs-und Arbeitsbuch. Ismaning, 2016. 184 s.

12. Драб Н. Л., Скринька С., Стаброз С. Практична граматика німецької мови. Посібник для студентів вищих навчальних закладів та учнів старших класів спеціалізованих шкіл. Вінниця, 2007. 280 с.

13. Євгененко Д., Білоус О., Гуменюк О. та ін. Практична граматика німецької мови: навчальний посібник для студентів та учнів. Вінниця, 2004. 400 s.

14. Лисенко Е. І., Корольова М. Р., Фрицька К. Ф., Залевська В. Ю. Deutsch. Німецька мова. Підручник для студентів неспеціальних вишів та факультетів. Вінниця, 2011. 304 с.

15. Черниш Л. Довідник з граматики німецької мови: навчальний посібник. Das Nachschlagewerk in Grammatik der Deutschen Sprache: Das Lehrwerk. Львів, 2011.

1. Великий А.Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану: [в 9 томах]. Рим: Видавництво ОО. Василіян, 1968–1977.

Т. І: ІХ–Х–ХІ ст. Рим, 1968. 277 с.
Т. ІІ: XII–XIII–XIV ст. Рим, 1968. 277 с.
Т. ІІІ: XIV–XV–XVI ст. Рим, 1969. 279 с.
Т. IV: XVI–XVIІ ст. Рим, 1971. 278 с.
Т. V: XVII ст. Рим, 1972. 287 с.
Т. VI: XVIII ст. Рим, 1973. 286 с.
Т. VII: XVIII–XIX ст. Рим, 1975. 279 с.
Т. VIII: ХІХ ст. Рим, 1976. 275 с.
Т. IХ: ХХ ст. Рим, 1977. 275 с.

2. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: в 4-х т.

Том 1: Х–XVII ст. Нью-Йорк: УПЦ в ЗДА, 1955. 294 с.
Том 2: XVII ст. 2-е вид. Нью-Йорк – Київ – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1990. 396 с.
Том 3: XVIII–ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1977. 390 с.
Том 4, кн. 1: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1961. 384 с.
Том 4, кн. 2: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1975. 416 с.

3. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351 с.

4. Димид М. Херсонеське таїнство свободи. Львів: Свічадо, 2007. Т.1: Еклезіологія. 320 с.

5. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. Львів: ЛОНМІО, 1996. 96 с.

6. Ісіченко І., архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні. Харків: Акта, 2003. 472 с. (електронний ресурс: ………).

7. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф. та ін. Історичне джерелознавство: Підручник / К.: Либідь, 2002. 488 с.

8. Колодний А.М., Яроцький П.Л. (ред.). Історія релігії в Україні: Навч. Посібник. Київ: Т-во «Знання», КОО, 1999. 735 с.

9. Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України: курс лекцій. Чернівці: Золоті литаври, 1999. 520 с.

10. Кравчук А. Індекс української католицької періодики Галичини 1871–1942 рр. Львів: Свічадо, 2000. XVI+520 с.

11. Лужницький Г. Українська церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. Філадельфія: Накладом Союзу українців-католиків «Провидління», 1954. XXIV+723 с.

12. Мудрий С. Нарис Історії Церкви в Україні. Рим – Львів: Вид-во ЧСВВ, 1995. 404 с.

13. Нагаєвський І., о. проф. д-р. Історія Римських Вселенських Архієреїв з узглядненням важніших подій Української Церкви і Народу: в 4-х ч. –

Ч. 1: Від св. Апостола Петра до авіньйонської неволі -1309. Мюнхен, 1964. 368 с.
Ч. 2: Від Авіньону до французької революції. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1967. 602 с.;
Ч. 3: Від Французької революції до смерти папи Пія XII. Рим: Видання УКУ ім. св. Климента Папи, 1979. 521 с.;
Ч. 4 (ХХ століття). Івано-Франківськ – Львів: Нова Зоря –  Місіонер, 1999. 332 с. (електронний ресурс: ………).

14. Оглоблин О. Українська церковна історіографія // Український історик. 1969. Ч. 4. С. 12-29.

15. Огієнко І. І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. У 2-х тт.

Том 1. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 237 с.
Том 2. Прага: Вид-во Юрія Тищенка, 1942. 225 с.

16. Патрило І.І. ЧСВВ. Джерела і бібліографія історія Української Церкви: [в 3 т.].

Рим, 1975. Т. 1: Джерела. 376 с.

Рим, 1988. Т. 2. 330 с.

Рим, 1995. Т. 3. 323 с.

17. Pelesch Julian. Geschichte der Union der ruthenische Kirche mit Rom von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Band 2: Von der Wiederherrstellung der Union mit Rom bis auf die Gegenwart (1596-1879). Wien, 1880. 1095 s.

17. Плохій С.М. Від Якова Суші до Атанасія Великого: Огляд видань римських джерел з історії української церкви // Український археографічний щорічник. 1993. Ч. 2. С.6-14.

18. Сліпий Й., митрополит. Історія Вселенської Церкви на Україні: в 4-х томах / Зібрали єп. д-р Іван Хома і о. д-р Іван Музичка. Рим, 1996‑2003.

Том 1: Від постольських часів до князювання св. княгині Ольги (І‑Х століття). Рим, 2001. 261 с.
Том 2: Друга золота доба: від загального введення християнства св. Володимиром до викликання церковного роздору з князя Володимира Мономаха (988‑1125 р.). Рим, 2003. 336 с.
Том 3, частина перша: Від впровадження царгородського роздору на Україні до введення Флорентійської Унії (1125‑1439). Рим, 2000. 278 с.
Том 4, частина перша: Від Флорентійської до Берестейської Унії (1439‑1596). Рим, 1996. 523 с.

19. Таран Л.В. Проблеми епістемології історії: від позитивізму до постмодернізму (на прикладі французької, російської, української історіографії) // Український історичний журнал. 2007. № 2. С. 185–196.

20. Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії у XX ст. та проблеми кризи сучасної української історичної науки // Український історичний журнал. 1999. № 1. С.12-21.

21. Томашівський С. Історія Церкви на Україні. Філадельфія: З друкарні Америки, б. р. 160 с.

22. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. Торонто, 1967. 362 с.

23. Чубатий М. Історія християнства на Руси-Україні.

Том 1 (до 1353 р.). Рим – Нью-Йорк: Видання УКУ, 1965. 816 с.
Том 2, частина 1 (1353–1458). Рим – Нью-Йорк: Видання УКУ, 1976. 260 с.

24. Яковенко Н. Вступ до історії. К.: Критика, 2007. 376 с.

1. Adamczuk Lucjan. Struktura organizacyjno-terytorialna Kosciola // Kosciol Katolicki w Polsce 1918–1990. Rocznik statystychny / Redakcja naukowa dr Lucjan Adamczuk, ks. prof. Witold Zdaniewicz; Glowny Urzand Statystyczny, Zaklad socjologii relgii SAC. – Warszawa, 1991. – S. 102-127.

3. Великий А.Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану: [в 9 томах]. Рим: Видавництво ОО. Василіян, 1968–1977.

Т. І: ІХ–Х–ХІ ст. Рим, 1968. 277 с.;

Т. ІІ: XII–XIII–XIV ст. Рим, 1968. 277 с.;

Т. ІІІ: XIV–XV–XVI ст. Рим, 1969. 279 с.;

Т. IV: XVI–XVIІ ст. Рим, 1971. 278 с.;

Т. V: XVII ст. Рим, 1972. 287 с.;

Т. VI: XVIII ст. Рим, 1973. 286 с.;

Т. VII: XVIII–XIX ст. Рим, 1975. 279 с.;

Т. VIII: ХІХ ст. Рим, 1976. 275 с.;

Т. IХ: ХХ ст. Рим, 1977. 275 с.

3. Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви: в 4-х т.

Том 1: Х–XVII ст. Нью-Йорк: УПЦ в ЗДА, 1955. 294 с.;

Том 2: XVII ст. 2-е вид. Нью-Йорк – Київ – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1990. 396 с.;

Том 3: XVIII–ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1977. 390 с.;

Том 4, кн. 1: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1961. 384 с.;

Том 4, кн. 2: ХХ ст. Нью-Йорк – Бавнд Брук: УПЦ в США, 1975. 416 с.

4. Гавриш І. В. Станиславівська єпархія Української Греко-Католицької Церкви у період підпілля (1946–1989 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук : спеціальність 07.00.01 – «Історія України» / І. В. Гавриш; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

5. Ґіль Анджей, Скочиляс Ігор. Володимирсько-Берестейська єпархія XI–XVIII століть: історичні нариси. – Львів, 2013. – 288 с.

6. Головащенко С. Історія християнства: Курс лекцій. К.: Либідь, 1999. 351с. 

7. Делятинський Р. І. Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук : спеціальність 07.00.01 – «Історія України» / Р. І. Делятинський; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

8. Димид М. Херсонеське таїнство свободи. Львів: Свічадо, 2007. Т.1: Еклезіологія. 320 с.

9. Довбищенко Михайло Володимирович. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (на матеріалах Волинського воєводства): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 188 арк. + дод.75 арк.

10. Документи Патріаршого Собору УГКЦ. Перша сесія (жовтень 1996 р.). – Львів: Свічадо, 1998. – +326 с.

11. Документи Єпархіальних Соборів УГКЦ 2001–2002 рр. – Львів: Секретаріат Патріаршого Собору, 2004. – Т.1. – 608 с.; Т.2. – 559 с.

12. Єгрешій О.І. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904-1945 рр.): Автореф. канд. дис. 07.00.01 – Історія України. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с. 

13. Зашкільняк Л.О. Вступ до методології історії. Львів: ЛОНМІО, 1996. 96 с.

14. Ісіченко І., архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні. Харків: Акта, 2003. 472 с.

15. Калакура Я.С., Войцехівська І.Н., Павленко С.Ф. та ін. Історичне джерелознавство: Підручник / К.: Либідь, 2002. 488 с.

16. Кметь В.Ф. Львівська єпархія у – на початку століття: Автореф. дис. … канд. істор. наук: 07.00.01 – Історія України / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 21 с. 

17. Кодекс канонів Східних Церков проголошений Іваном Павлом ІІ / Авторизований переклад Й.Кобів; Канонічна комісія: о. Протоархимандрит І.Патрило, о. С.Мудрий, о. К.Корчагін і о. Т.Галицький. – Львів: Вид-во ОО. Василіян, 1995. – 472 с.

18. Колодний А.М., Яроцький П.Л. (ред.). Історія релігії в Україні: Навч. Посібник. Київ: Т-во «Знання», КОО, 1999. 735 с.

19. Лагодич М.М. Специфіка функціонування структур Української Греко-Католицької Церкви та Руської Православної Церкви в умовах радянської моделі державно-церковних відносин (1945-1965 рр.): Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 09.00.01 – Релігієзнавство. – Острог, 2014. – 20 с.

20. Ластовський В.В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст.: Спеціальність 07.00.01. – Історія України. Автореф. дис. … канд. істор. наук. – К., 1998. – 18 с.

21. Ліквідація УГКЦ (1939 – 1946). Документи радянських органів державної безпеки: [у 2 т.] / упоряд.: С. Кокін та ін. ; заг. ред. В. Сергійчук; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства [та ін.].

К.: ПП Сергійчук М.І., 2006. – Т.1. – 920 с.;
Т.2. К., 2006. 804 с.

22. Лось Валентина. Зміни територіально-адміністративної організації греко-католицької церкви (Правобережна Україна наприкінці ІІІ – першій половиш ІХ ст.) // Український історичний збірник, 2004. Вип. 7.

23. Лужницький Г. Українська церква між Сходом і Заходом: нарис історії Української Церкви. Філадельфія: Накладом Союзу українців-католиків «Провидління», 1954. +723с.

24. Мартирологія Українських Церков: у 4-х томах.

Т. 1: Українська Православна Церква / Упоряд.: О. Зінкевич, О. Воронин. Торонто ‑ Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1985 1207 с.;

Т.2: Українська Католицька Церква: Документи, матеріяли, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували О. Зінкевич і о. Т. Р. Лончина. Торонто – Балтимор: Українське видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1985. 839 с.

25. Мудрий С. Нарис Історії Церкви в Україні. Рим – Львів: Вид-во ЧСВВ, 1995. 404 с.

26. Оглоблин О. Українська церковна історіографія // Український історик. 1969. Ч. 4. С. 12-29.

27. Патрило І.І. ЧСВВ. Джерела і бібліографія історія Української Церкви: [в 3 т.].

Рим, 1975. Т. 1: Джерела. 376 с.;

Рим, 1988. Т. 2. 330 с.;

Рим, 1995. Т. 3. 323 с.

28. Pelesch Julian. Geschichte der Union der ruthenische Kirche mit Rom von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Band 2: Von der Wiederherrstellung der Union mit Rom bis auf die Gegenwart (1596-1879). Wien, 1880. 1095 s.

29. Перерва Володимир Степанович. Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії наприкінці ХІІІ – ХІХ ст.: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 211 арк.

30. Перерва В. Російське самодержавство і церковне життя Київської та Фінської єпархій ХІХ ст.. (порівняльний аналіз) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 6. – К., 2000.

31. Пилипів І.В. Греко-Католицька Церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.): Дис. … докт. іст. наук: 07.00.01 – Історія України / Відділ історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України. – Івано-Франківськ, 2011. – 36 с.

32. Плохій С.М. Від Якова Суші до Атанасія Великого: Огляд видань римських джерел з історії української церкви // Український археографічний щорічник. 1993. Ч. 2. С.6-14.

33. Посібник єпархіального єпископа: Права та обов’язки єпархіального єпископа згідно з Кодексом Канонів Східних Церков та партикулярним правом Української Греко-Католицької Церкви / Упорядник о. Й.Андріїшин. Львів: Свічадо, 2002. 84 с.

34. Провінційний Синод у Замості 1720 р. Б.: Постанови / Переклад з латини о. д-ра І.Козовика; Богословсько-літературний редактор о. І.Пелехатий. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2006. – 304 с.

35. Про утвердження патріаршого устрою Української Греко-Католицької Церкви: Пастирське послання Блаженнішого Любомира Кардинала Гузара, Глави УГКЦ. – Львів: Видання Прес-секретаріату Глави УГКЦ, 2004. – 16 с.

36. Рішення і постанови Синодів Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 1989–1997 років. – Львів: Вид-ня «Благовісника», 1998. – 80 с.

37. Сергійчук В. Нескорена Церква: Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / Володимир Сергійчук. – К.: Дніпро, 2001. – 496 с.

38. Скочиляс Ігор Ярославович. Протоколи генеральної візитації Львівської єпархії 1730 – 1733 рр. як історичне джерело: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 1999. – 227 арк.

39. Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії – століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Т.2: Протоколи генеральних візитацій. – Львів: Вид-во УКУ, 2004. – + 512 с.

40. Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія - ст.: організаційна структура та правовий статус. Львів: Вид-во УКУ, 2010. +832с.

41. Скочиляс Ігор. Від давньоруських десятин до намісництв-протопопій: особливості «впорядкування» сакрального простору Галичини в княжий період (до кінця XIV століття) // Вісник Львівського університету. Серія історична - 2010. Випуск 45.

42. Скочиляс Ігор. Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії століття (типологія, внутрішня організація та склад учасників) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Г. Гмітерек та ін. – Вип. ХVІІ-XVIII. – Дрогобич: Коло, 2014.

43. Скочиляс Ірина Богданівна. Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця – початку ст. / 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Автореф. канд. дис. – К., 2004. – 16 с.

44. Слободян В.М. Церкви Холмської єпархії: Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. – Львів, 2006. – 20 с.

45. Собори Львівської єпархії – століть / упорядкування та історичний нарис Ігоря Скочиляса. – Львів: Вид-во УКУ, 2006. – CXLIV + 464 с.

46. Спінул Олександр Вікторович. Київський митрополичий дім в кінці – століттях: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 178 арк.

47. Стасюк І.М. Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): Автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

48. Тригуб Олександр Петрович. Історія Херсонської єпархії (1775-1918): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України / Національний ун-т Києво-Могилянська академія, Миколаївська філія. – Миколаїв, 2000. – 242 арк. 

49. Федорів Ю. Історія церкви в Україні. Торонто, 1967. 362 с.

50. Фенич Володимир Іванович. Греко-католицька церква в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1771-1867): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України / Ужгородський держ. ун- т. – Ужгород, 1997. – 223 арк.

51. Фенич В.І. Заснування Мукачівської єпархії у Х ст.: історіографічні міфи та історичні реалії [Текст] / В. Фенич // - КАРПАТИКА / ред.кол.: М.М. Вегеш, С.В. Віднянський, Д.Д.Данилюк та ін.; відповід. за вип. М.П. Тиводар. – Ужгород : Ліра, 2005. – №Вип. 32. – С. 168-184. – Прим.: с. 180-184.

52. Фенич, В. Конфесійно-національний портрет сучасного греко-католицького священника мукачівської єпархії [Текст] / В. Фенич // -Карпатика / відпов. ред.: М. М. Вегеш, М. П. Зан. – Ужгород : Вид-во УжНУ, 2003. – №Вип. 21 : Політологічні студії: історія, теорія, практика. – С. 238-259. – Бібліогр.: с. 255-259 (58 назв).

53. Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та Святого Престолу 1807-1808 років: Збірник документів / упор., вст.стаття та коментарі В.Ададурова. – Львів: Вид-во УКУ, 2011. – + 190 с. + 8 с. кольор. іл.

54. Чинности і рішення руского провінціального Собора в Галичині одбувшегося в Львові в році 1891. – Львів: Накладом Митрополичого Ординаріату, Із типографії Ставропігійського Ін-та, 1896. – 272 с.

55. Шостак І.В. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія наприкінці – у першій половині XIX століття: Автореф. канд. дис. – Львів, 2004. – 20 с.

56. Яковенко Н. Вступ до історії. К.: Критика, 2007. 376 с.

57. Klima Ewa. STRUKTURY KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE.

58. Kosciol Katolicki w Polsce 1991–2011. Rocznik statystychny. Warszawa, 2014. 312 s.

Цикл професійної підготовки
Блок обов’язкових дисциплін

1. Барщевський Т., Старозавітні передумови формування християнської концепції святости // Наукові записки УКУ: Богослов’я 1 (2009). C. 7-21.

2.  Безобразов К. Христос и первое христианское поколение. Париж-Москва, 1996. 576 с.

3.  Большой библейский словарь / Элуэлл У., Камфорт Ф. СПб.: Библия для всех, 2005. 1522 с. 

4.  Вайнрих В. С. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. Том XII. Книга Откровения Иоанна Богослова. Герменевтика, 2009. 514 с.

5.  Данн Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Москва: ББИ, 1997. 523 с.

6. Дженкинс Ф. Войны за Бога. Насилие в Библии / пер. з анг. Завалов М. Москва: Эксмо, 2013. 448 с.

7. Диллард Р.Б. Бог: имя // Евангельский словарь библейского богословия. Под ред. У. Элуэлла. Пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2000. С. 128-132.

8. Ианнуарий (Ивлиев), архим. Эсхатология в Новом Завете. Темы и проблемы // Христианское чтение. 2005. № 25. С. 67-79.

9. Иеремиас И. Богословие Нового Завета. Часть 1: Провозвестие Иисуса. Москва: Восточная литература, 1999. 367 с.

10. Лёзов С. В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. Москва: Восточная литература, 1996. 375 с.

11. Леон-Дюфур К. Словник біблійного богослов’я / пер. з франц. Мудрий С. Рим-Львів: Місіонер, 1996. 936 с.

12. Мартенс Э.А. Бог: имена // Евангельский словарь библейского богословия. Под ред. У. Элуэлла. Пер. с англ. СПб.: Библия для всех, 2000. С. 125-128.

13. Мень О. Перші апостоли / пер. з рос. Левко Хмельковський. Львів: Свічадо, 2009. 231 с.

14. Моррис Л. Теология Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 1995. 392 с.

15. Островський Р. Книга Йони: науково - популярний коментар, Львів: УКУ,2018.104 с.

16. Островський Р. Богословські аспекти Нагірної проповіді (Мт 5:3-12) // Наукові записки УКУ: Богослов’я 2 (2015). С. 79-95.

17. Яцишин А. Послання Якова: Науково-популярний коментар на Новий Завіт. Колір Про: Львів, 2018. 120 с.

18. Schnelle U. Theology of the New Testament / пер. з нім. Boring M. E., Grand Rapids: Baker Academic, 2009. 910 c.

19. Witherington B. III. Biblical Theology. The Convergence of the Canon. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. 509 c.

20. Zimmerli W. Old Testament Theology in Outline. London: T & T Clark, 1983. 256 c.

1. Василишин І. Києво-Печерська «Постова тріодь» 1640 року як одне з джерел богослужбового уставу УГКЦ // Наукові записки УКУ. 2019. Ч. XII: Богослов’я. Вип. 6. С. 107-120.

2. Василишин І. Особливості літургійного календаря в «Типику» отця Ісидора Дольницького.  // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 4. 2017. С. 35-50.

3. Ґаладза П. Декларація Другого Ватиканського собору Nostra aetate і проблема антиюдейських висловів в літургійній гимнографії візантійських Церков. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 3. 2016. С. 9-24.

4. Ґаладза П. Православне богослов’я таїнств у ХХ столітті й сьогодні. // Наукові записки УКУ. 2019. Ч. XII: Богослов’я. Вип. 6. С. 57-88.

5. Дiдахе: Наука дванадцятьох апостолiв / Пер. з грецьк. О. Кiндiй. Львiв: Свiчадо, 2013. 48 с.

6. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Коментарі. Львів: Свічадо, 2014. 608 с.

7. Жуковський В. Святий Григорій Палама та його легітимізація в УГКЦ. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 1. 2009. С. 145-160.

8. Інструкція застосування літургійних приписів Кодексу Канонів Східних Церков. Львiв Монастир Монахiв Студитського Уставу Видавничий вiддiл “Свiчадо” 1998. 104 с.

9. Катехизм Католицької Церкви. 2002. 772 с.

10. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос – наша Пасха. Львів : Свічадо, 2012. 344 с.

11. Петринко О. Біблійні пісні в недільному та святковому богослужінні Єрусалиму від кінця ІІ століття до виникнення поетичних канонів. ? // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 2. 2015. С. 197-223.

12. Петрович М. Літургійне богослов’я в українському контексті // Богословія. 2010-2011. Вип. 71. С. 107-118.

13. Петрович М. Східні й західні святі в дискусіях міжєпархіяльної літургійної комісії // Українське релігієзнавство. 2010. № 55.

14. Попелястий В. Богослов’я святого Таїнства Покаяння: східний православний погляд (друга половина XVI – перша половина XVII століть) // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 2. 2015. С. 224-258.

15. Рудейко В. Вечірня з літургією: нотатка до двох пастирських проблем. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 4. 2017. С. 51-60.

16. Рудейко В. Кілька питань щодо Божественної Літургії Передшеосвячених Дарів // Наукові записки УКУ. 2016. Ч. 8: Богослов’я. Вип. 3. С. 25-39.

17. Рудейко В. «Літургійна однообразність»:  текстуально-ритуальний моноліт  чи єдність у вірі? // Наукові записки УКУ. 2019. Ч. XII: Богослов’я. Вип. 6. С. 89-105.

18. Рудейко В. Проблема літургійного благочестя «чотирьох чотиридесятниць» // Український канонічний вісник. 2017. Вип. 3. С. 118-126.

19. Рудейко В. Священичі молитви Літургії як молитви всієї Церкви // Метрон: журнал з еклезіології і церковного права. 2015. № 12. С. 230-240.

20. Рудейко В. Служіння Архиєрея у Богослужбах добового кола // Богословія. 2010-2011. Вип. 71. С. 11-22.

21. Рудейко В. Формування та значення окремих частин Вечірні // Богословія. 2005. Том 69. Вип. 1-4. С. 43-66.

22. Рудейко В. Христос посеред нас : Впровадження у літургійне богослов’я Церков візантійської традиції. Львів : Видавництво Українського Католицького університету, 2015. 284 с.

23. Сабат П. Місце літургійних наук у богословській програмі навчальних дисциплін згідно з конституцією Sacrosanctum Concilium та післясоборовими документами Римо-Католицької Церкви / Петро Сабат // Metron (Μέτρον) : журнал з Еклезіології і Церковного права. – 2015. – № 12. – C. 158-174.

24. Тафт Р. Чи існує почитання Пресвятої Євхаристії на християнському Сході? // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 1. 2009. С. 125-143.

25. Bouyer L. Eucharist: Theology and Spirituality of the Eucharistic Prayer. Notre Dome – London: University of Notre Dame Press, 1966. 495 p.

26. Kucharek Casimir. The Sacramental Mysteries: A Byzantine Approach. Published by Alleluia Press, Allendale, New Jersey (1976).

27. Pott Thomas, Byzantine Liturgical Reform: A Study of Liturgical Change in the Byzantine Tradition, Translated by Paul Meyendorff, Book 2 of the Orthodox Liturgy Series, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 2010, 293 pp. // The Canadian Journal of Orthodox Christianity. Volume VII, Number 1, Winter 2012. P. 73-80. 

1. Підручник із Порівняльного Богослов’я.

Василь Тучапець. Нарис Cхідного Богослов’я. Івано-Франківськ: Івано-Франківська Теологічна Академія, 2003. 169 с.

2. Документ Католицької Церкви про гідність Східної  Традиції.

Іван Павло IІ. Апостольський Лист Orientale Lumen – Світло Сходу з нагоди сотої річниці иста Папи Льва XІІІ «Гідність Східних» (1995)

3. Документ Католицької Церкви про західне і східне розуміння сходження Святого Духа.

Папська рада для сприяння християнської єдності. Грецька та Латинська Традиції щодо сходження Святого Духа. Знаки часу: До проблеми порозуміння між церквами / упор.  З. Антонюк, М. Маринович. Київ: Сфера, 1999. С. 354-362.

4. Додаткова книга із Порівняльного Богослов’я.

Юрій Табак. Православ’я і католицтво: Основні догматичні та обрядові розбіжності (Короткі нариси).  Львів: Видавництво Українського Католицького Університету,  2007. 66 с.

1. Вальтер Каспер, Йоан Зізіулас, Джефрі Вейнрайт, Курт Кох, Елевтеріо Фортіно, Брайан Фарел, Айвен Діас, Кормак Мерфі-О’Коннор, Кьяра Любіч, Енцо Бьянкі., У пошуках єдності християн. –Пер. з англ. К.: Дух і література, 2008. – 224 с.
2. Вселенський Собор-Ватиканський ІІ, т. ІІІ: Церква – Східні Церкви – Екуменізм / пер. з італ. о.Атанасій Г. Великий. – Рим: вид. оо.Василіян, 1965. – 207 с.
3. Джероза Л., Каноническое право в католической церкви. – М.: Христианская Россия, 1999. – 380 с.
4. Димид М., Учительське служіння Церкви та святі таїнства: Канонічне право ІІІ. – Львів: Свідчадо, 2008. – 160 с.
5. Документи Другого Ватиканського Собору (1962-1965) : Конституції, декрети, декларації. Коментарі. Львів: Свічадо, 2014. 608 с.
6. Жилюк С.І., Іщук О.В., Якубович М.М. Канонічне право: Навч. посіб. / За ред. С.І. Жилюка. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2008. 212 с.
7. Канони Партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви: Спецвипуск «Благовісника Верховного Архиєпископа Києво-Галицького Української Греко-Католицької Церкви 2015 року» Березень 2015. 51 с.
8. Катехизм Католицької Церкви. 2002. 772 с.
9. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви : Христос – наша Пасха. Львів: Свічадо, 2012. 344 с.
10. Кодекс канонів Східних Церков: [електронний ресурс].
11. Лубський В.І., Харьковщенко Є.А., Лубська М.В., Горбаченко Т.Г. Церковне (канонічне) право: підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. 640 с.
12. Недунґатт Дж. Путівник по Східному Кодексу: Коментар до Кодексу Канонів Східних Церков / За ред. Джорджа Недунґатта, Т. І. / 3 англ. Пер. О. Гладкий. - Львів: Свічадо, 2008.-792 с.
13. Танасійчук А. Канонічна процедура посилання та відкликання східних священнослужителів на території, де нема єрархічних структур Української Греко-
Католицької Церкви. // Наукові записки УКУ: Богослов’я. Вип. 3. 2016. С. 231-241.
14. Цыпин В.А. Церковное право / Украинская Православная Церковь. Киев: Киевская духовная академия, 2012. 335 с.
15. По чину Мелхіседека: Pastore dabo vobis; Довідник для служіння та життя священиків; Дар пресвітерського покликання / пер. з італ. К. Зінченко. – Львів: Свічадо, 2018. – 480 с.
16. Напрями підготовки кандидатів до священства в Українській Греко-Католицькій Церкві. – Київ: Друкарські куншти, 2009. – 62 с.
17. Програма євангелізації та місійного виховання кандидатів у свяшенство в семінаріях Української Греко-Католицької Церкви. – Київ: Друкарські куншти, 2009. – 34 с.
18. Поспішіл В., Східне католицьке право згідно з кодексом канонів Східних Церков. – Львів: Свічадо, 2006. – 614 с.
19. Жива парафія-місце зустрічі з живим Христом: матеріали VI сесії Патріаршого Собору УГКЦ. – Львів: Свічадо, 2016. – 176 с.
20. Salachas D., Istituzioni di diritto canonico delle Chise cattoliche orientalі, Bologna 1998. – 226 s.

1. Вісник Інституту родини та подружнього життя Українського Католицького Університету № 3: Статевість людини. — Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2002. — 85 с.

2. Вісник Інституту родини та подружнього життя Українського Католицького Університету № 4: Гідність людського тіла. — Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2004. — 165 с.

3. Вісник Інституту родини та подружнього життя Українського Католицького Університету № 5: Сімейні взаємини. — Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2006. — 175 с.

4. Вісник Інституту родини та подружнього життя Українського Католицького Університету № 6: Безшлюбне співжиття. Причини. Наслідки. Позиція Церкви. — Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2010. — 174 с.

5. Гільдебранд Д. Подружжя: таємниця відданої любові. – Львів: УКУ, 2003. – 34.

6. Кубі Ґ. Ґенлерна революція: релятивізм в дії. – Львів, 2012. – 57 с.

7. Войтила К.. Інстинкт, любов, подружжя. -  Переклад: Осип Федорика. – Перекоад Центр Філософських Студій Львівська Богословська Академія. – Львів, 2003. – 10 с.

8. Ляун А. Humanae vitae: Орієнтація на християнський стиль життя. – Львів: ЛБА, 2000. – 19 с.

9. Федорик Д. Божий дар подружжя. - Переклад: Тарас Добко Центр Філософських Студій Львівська Богословська Академія. – Львів. – 11 с.

10. Ляун А. Про питання статевого стримання перед шлюбом. - Львів: ЛБА, 2000. – 21 с.

11. Кросб Дж. Персоналізм Івана Павла ІІ як основа його підходу до вчення Humanae Vitae/ - Перелад Оксани Бодак. – 22 c.

12. Енцикліка "Життя людини"  "Humanae vitae" Святішого Отця Павла VI (25 липня 1968 року) // Вибрані Документи Католицької Церкви про шлюб та сім'ю, том 2. Львів: ЛБА, 2002. с. 47-68.

13. Апостольське   повчання   Святішого   Отця    Івана   Павла   II   "Сімейне співжиття" – "Familiaris consortio" ( 22 листопада 1981 року ). Львів, 2006. – 99 с.

14. Нравственное Богословие. – Б.м. : б.и., б.г. – 218 с.

15. Политическое богословие / По ред. Алексея Бодрова и Михаила Толстоуженко (Серия  "Современное богословие"). – М.: Издательство ББИ, 2019. – 364 с.

16. Катехизм Католицької Церкви / Синод УГКЦ. – Жовква: Місіонер, 2002.

17. Катехизм УГКЦ Христос – Наша Пасха, Львів: Свічадо, 2011.

18. Шаталович А. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ БРАКА В КОНТЕКСТЕ АДЖОРНАМЕНТО.

19. Компендіум Соціальної доктрини Церкви, Київ: Кайрос, 2008. – 546.

20. Николаос Э. БРАК И ДЕТОРОЖДЕНИЕ.  Перевод с новогреческого И. Петрачковой. - ОБРАЗ, 2008.

Цикл професійної підготовки
Блок вибіркових дисциплін

1. Білон П. Про наші обов’язки до Бога й ближніх. Вінсакет, 1946. 126 с.

2. Савчук С. До взаємовідносин між українськими православними церквами у вільному світі. Вінніпег, 1972. 62 с.

3. Куаст М. Шлях до успіху. Рим: ОО. Василіян, 1974. 244 с.

4. Cлабий А. Новий Заповіт як основа християнського виховання. Торонто: ОО. Василіян, 1962. 77 с. 

5. Кучер В. Зрозумійте самих себе. Канада, 1969. 100 с.

6. Серемчук В. Божий палець. Сила молитви. У Бога все можливе. Релігійні новели. Івано-Франківськ, 2006, 332 с.

7. Пекар А. Досконалий християнин. Чернечий ідеал св. Василія Великого. Львів : Місіонер, 2005. 256 с.

8. Езнепідіс А. Духовна боротьба. Стрий, 2008. Т.3. 139 с.

9. Весочін І. Ключі від Царства вічного щастя. 2011. 228 с.

10. Туптало Д. Лік духовний: Вибране з творів святителя/ Пер. з ц.-сл. М. Лемик. Львів : Свічадо, 2005. 80 с.

11. Заторський Н. Піст і трапеза в духовному житті. Львів : Свічадо. 2005. 72 с.

1. Вісник Інституту Родини і Подружнього життя УКУ №4. Гідність людського тіла, Львів: УКУ, 2004.

2. Дробик Й. Евтаназія: історична ретроспектива та сучасний стан у світі й Україні / Наукові записки УКУ: Богослов’я 5 (2018).

3. Іван Павло ІІ.  Енцикліка „Evangelium vitae” – „Євангеліє життя”, Ватикан, 1995.

4. Катехизм Католицької Церкви. Синод Української Греко-Католицької Церкви. – Жовква: Місіонер, 2002.

5. Кришталь Г. Богословсько-моральні аспекти турботи про життя та здоров’я людини.

6.  Слухати з любов’ю. Посібник з пасторального порадництва. – Львів: Друкарські куншти, 2007.   

7. Циганенко Г., П’яста Р., Чмир А., Навіки живі у пам’яті. Путівник для сімей загиблих, Львів: Колесо, 2017.   

8. Циганенко Галина, П’яста Руслан о. Путівник військовослужбовця та демобілізованого. Практичний посібник — Львів: Колесо, 2016. — с. 64.  

9. Циганенко Г., П’яста Р., Дідик Н. Любити, жити і чекати. Путівник для родин військо- вих, які перебувають у зоні бойових дій. — Львів: Колесо, 2018. — 144 с.

1. Бендик М. Місіологія. Львів : Колесо, 2013. 212.

2. Яннулатос А. «Даже до края земли». Исследования по истории миссии. М.: Издательский дом «Познание», 2018. 224 с.

3. Алтайская церковная миссия: посвящается основателям перваго в отечестве Миссионерскаго общества одним из его членов. Санкт-Петербург: Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1865. 201 с.

4. Чернышев В. Миссиология. Часть I. Курс лекций по православной миссиологии для Духовных школ. СПб.: Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2010. 612 с.

5. Чернышев В. Миссиология. Часть II. Курс лекций по православной миссиологии для Духовных школ. СПб.: Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2010. — 612 с.

6. Миссиология. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М.: Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. 400 с.

7. Настольная книга православного миссионера: словарь по миссиологии. М.: Синодальный миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2014. 248 с.

8. Айвазов И. Миссионерская полемика. Харьков : Тип. Губернского Правления, 1907. 21 с.

9. Церковь, мир, миссия: Мысли о православии на Западе / Пер. с англ. Ю.С. Терентьева] / Протопресвитер Александр Шмеман; Вступ. ст. протоиерея В. Асмуса. М.: Изд-во Православ. Свято-Тихон. богосл. ин-та, 1996. 272.

10. Миссионерский щит веры в ограждение от сектантских заблуждений / Сост. диакон Иоанн Смолин. Санкт-Петербург: ред. журн. «Миссион. обозрение», 1904. 336 с.

11. Миссиология. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М. : Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. 400 с.

1. Бендик М. Місіологія. Львів : Колесо, 2013. 212.

2. Яннулатос А. «Даже до края земли». Исследования по истории миссии. М.: Издательский дом «Познание», 2018. 224 с.

3. Алтайская церковная миссия: посвящается основателям перваго в отечестве Миссионерскаго общества одним из его членов. Санкт-Петербург: Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1865. 201 с.

4. Чернышев В. Миссиология. Часть I. Курс лекций по православной миссиологии для Духовных школ. СПб.: Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2010. 612 с.

5. Чернышев В. Миссиология. Часть II. Курс лекций по православной миссиологии для Духовных школ. СПб.: Изд-во имени святителя Льва, папы Римского, 2010. — 612 с.

6. Миссиология. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М.: Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. 400 с.

7. Настольная книга православного миссионера: словарь по миссиологии. М.: Синодальный миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2014. 248 с.

8. Айвазов И. Миссионерская полемика. Харьков : Тип. Губернского Правления, 1907. 21 с.

9. Церковь, мир, миссия: Мысли о православии на Западе / Пер. с англ. Ю.С. Терентьева] / Протопресвитер Александр Шмеман; Вступ. ст. протоиерея В. Асмуса. М.: Изд-во Православ. Свято-Тихон. богосл. ин-та, 1996. 272.

10. Миссионерский щит веры в ограждение от сектантских заблуждений / Сост. диакон Иоанн Смолин. Санкт-Петербург: ред. журн. «Миссион. обозрение», 1904. 336 с.

11. Миссиология. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное. М. : Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. 400 с.

1. Савчук С. До взаємовідносин між українськими православними церквами у вільному світі. Вінніпег, 1972. 62 с.
2. Cлабий А. Новий Заповіт як основа християнського виховання. Торонто: ОО. Василіян, 1962. 77 с.
3. Кучер В. Зрозумійте самих себе. Канада, 1969. 100 с.
4. Силенко Л. Переоцінка духовної вартости. Спрінг Глен, 1988. 106 с.
5. Серемчук В. Божий палець. Сила молитви. У Бога все можливе. Релігійні новели. Івано-Франківськ, 2006, 332 с.
6. Пекар А. Досконалий християнин. Чернечий ідеал св. Василія Великого. Львів: Місіонер, 2005. 256 с.
7. Михалевич В. Душпастирська діяльність у духовно-моральному вихованні молоді: актуальність та проблематика. / Волинський благовісник. 2013.
8. Український мирянин в житті Церкви, спільноти та людства: Матеріяли студійних днів УХР (Рокка ді Папа б. Риму, 13-16 жовтня 1963 р.) Париж-Рим, 1966. 418 с.
9. Іларіон. Мої проповіді. Вінніпег, 1973. Ч. 1. 187 с.
10. Торрей Р.А. Духовна особиста праця. Нью-Йорк, 1950. 159 с.
11. Забзалюк Д.Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст.: монографія. Львів: Львів ДУВС, 2012. 188 с.

1. Бойко І. Морально-етичний аспект терапевтичного використання стовбурових клітин. Сучасні виклики богослов’я /  Наукові записки УКУ: Богослов’я 1 (2009).

2. Вісник Інституту Родини і Подружнього життя УКУ №4. Гідність людського тіла, Львів: УКУ, 2004.

3. Дробик Й. Евтаназія: історична ретроспектива та сучасний стан у світі й Україні / Наукові записки УКУ: Богослов’я 5 (2018).

4. Іван Павло ІІ.  Енцикліка „Evangelium vitae” – „Євангеліє життя”, Ватикан, 1995.

5. Катехизм Католицької Церкви. Синод Української Греко-Католицької Церкви. – Жовква: Місіонер, 2002.

6. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека: Підручник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. — К.: Здоров'я, 2013.

7. Сучасні проблеми біоетики.  Редкол: Ю. І. Кундієв (відп. Ред.) та ін. – Київ: Академперіодика, 2009. – 278.

8. Ярема М. Особливості православної біоетики / Наукові записки УКУ: Богослов’я 5 (2018).

9. Ярема М. Сурогатне материнство: етичні аспекти / Наукові записки УКУ: Богослов’я 6 (2019).

10. Биомедицинская этика / под редакцией Мишаткиной Т. В., Денисова С. Д., Яскевич Я. С. – Минск: Тетра Системс, 2003.

11. Брек И. Священный дар жизни. Православное христианство и биоэтика.

12. Основы биоетики. Колектив авторов. Издательство «Вышэйшая школа», 2009.

13. Сгречча Э. Тамбоне В. Биоэтика. Учебник. Минск: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002.

14. Седова Н. Биоэтика : учебник / Н.Н. Седова. — М. : КНОРУС, 2016.

15. Силуянова И. Биоэтика в России: ценности и законы. Москва 2001.

16. Ушакова Е. Біоетика. Київ, 2017.

Цикл професійної підготовки
Практична підготовка