Наукова робота викладачів

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

1. Білоус О., Марчук В., Доцяк І., Климончук В. та інші. Івано-Франківщина у виборах-2006: регіональний вимір: Колективна монографія. – Івано-Франківськ, «Лік» – 2007. – 108 с.

2. Евроатлантическая интеграция Украины и международные отношения: Учебное пособие / Под ред. проф. А.В Крапивина. – Донецк: Донецкий национальный университет. – 2008. – 240 с.

3. Білоус О., Доцяк І., Климончук В., Никируй Л. Євроатлантична інтеграція України: проблеми та перспективи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2007. – 123 с.

4. Білоус О. Політика і релігія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 6.040300 – «політологія». – Івано-Франківськ, ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2007. – 76 с.

5. Білоус О. Зовнішня політика України і зарубіжних країн: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «політологія». Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2014. – 96 с.

6. Білоус О. Методичні рекомендації з курсу «Політичне прогнозування» для студентів денної форми навчання. – Івано-Франківськ: Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2016. – 38 с.

7. Наукові роботи: методологія написання та захист в Академії / упоряд. О. О. Левицький, О. М. Білоус, І. Я. Стрихар. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого, 2019. – 64 с.

8. Білоус О. Державно-церковні відносини: історіографія вітчизняних досліджень // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2003. – Вип.23.

9. Білоус О. Політико-релігієзнавчий аспект державно-церковних відносин // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2003. – №3.

10. Білоус О.М., Рибачук М.Ф. Проблема реституції церковного майна // Політичний менеджмент. – 2003 – № 3.

11. Білоус О. Політико-правовий аспект державно-церковних відносин // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2003. – №4. – С. 

12. Білоус О. Соціоісторичний аспект релігійності людства // Політичний менеджмент. – 2004. – №1(4). 6. Білоус О. Міжнародний досвід функціонування і розвитку державно-церковних відносин // Вісник Прикарпатського університету. Серія Політологія. – 2006. – Вип. 1.

13. Білоус О. Релігійно-конфесійна політика української держави в умовах трансформації суспільних відносин (1991 – 2001 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Серія Політологія. – 2007. – Вип. ІІ-ІІІ.

14. Білоус О. Забезпечення церковним майном релігійних організацій в Україні: політико-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: політологія, соціологія, філософія. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Ціна свободи і незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр.” – 2007. – Вип. 5-6.

15. Білоус О. Реалізація ідеї церковної унії в Україні: релігійно-політичні аспекти // Вісник Прикарпатського університету. Серія Політологія. – Вип. ІV-V. – Видавництво “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011.

16. Білоус О. Етноконфесійна політика в Україні в 90-х роках ХХ століття: регіональні особливості і закономірності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017 / 1 (87) – С. 251-264.

17. Білоус О., Іванюк В. Вплив християнства на розвиток культури Київської Русі в Х – ХІ ст. // Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції “Християнство на межі третього тисячоліття”. – Івано-Франківськ: Плай. – 2002.

18. Білоус О., Протас І. Проблеми законодавчого забезпечення діяльності релігійних об’єднань в Україні // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених і аспірантів [Івано-Франківськ] 19 квітня 2003 року. – Івано-Франківськ: Плай. – 2003.

19. Білоус О. Деякі політико-суспільні аспекти відносин між державою та релігійними організаціями в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 5. – Миколаїв, в-во МДГУ ім.. П.Могили – 2004.

20. Білоус О.М., Рибачук М.Ф. Державно-церковні відносини. Неминучість діалогу // Віче. – 2004. – № 4.

21. Білоус О. Проблеми державно-церковних відносин в Україні: політологічний аспект // Україна соборна. Зб. наук. статей. – Вип. 2. Ч. І. Історико-політологічні та правові засади соборності й державотворення в Україні. – Київ, 2005.

22. Білоус О. Розвиток політично-релігійних взаємин на території українських земель княжого періоду та козацької доби // Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2006.

23. Білоус О. Релігійність молоді: соціоісторичні аспекти // Молодіжна політика: проблеми і перспективи // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, Дрогобич, 18 – 19 квітня 2008 року. / Наук. ред. С.А. Щудло. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – С.

24. Білоус О. Взаємовідносини Європейський Союз – Україна в контексті нових викликів для Європейської безпеки // Правові та соціополітичні аспекти взаємовідносин ЄС-Україна: Матеріали шостої міжнародної наукової конференції з серії «Європейське право сьогодні: освіта, наука, практика»: 23-24 жовтня 2008 р. / Укл. М.В. Примуш. – Донецьк, 2008.

25. Білоус О., Никируй Л. Діяльність НАТО у сфері наукової та інноваційної діяльності в контексті гарантування безпеки та стабільності в регіоні // НАТО та питання безпеки у Східній та Південно-Східній Європі. – Матеріали Осінньої Академії НАТО, м. Донецьк, 12-14 листопада 2008 р. // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету. – Донецьк, 2008.

26.Білоус О. Діяльність НАТО у науковій та інноваційній сфері в контексті гарантування безпеки та стабільності в регіоні // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Випуск перший (спеціальний випуск) / За заг. ред. Олега Білоуса – Івано-Франківськ, «Гостинець», 2008.

27. Білоус О. Питання співпраці України і НАТО в програмах сучасних парламентських політичних партій (за матеріалами офіційних інтернет-сайтів партій) // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Випуск третій. / За заг. ред. Олега Білоуса – Івано-Франківськ, «Симфонія-Форте», 2009.

28. Білоус О. Проблеми та перспективи формування релігійно-моральних цінностей сучасної молоді // Молодіжна політика: проблеми і перспективи Випуск 3: [збірник наукових праць / наук. ред. С.А.Щудло]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012.

1. Історія Станіславівської єпархії (1885–1900). – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – 96 с.

2. З історії освіти Тлумаччини. Том 1 / Редколегія: Д.Ю. Боднарчук, І.В. Попадинець, М.П. Дземан і В.В. Ганчак. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2007. – С. 243–258. (співавтор – Бородайкевич М.М.; особистий внесок автора – 50 %).

3. Івано-Франківська теологічна академія УГКЦ: традиції та становлення (до 125-річчя Івано-Франківської єпархії УГКЦ, 20-річчя виходу з підпілля Духовної Семінарії та 10-річчя заснування Теологічної Академії): Наукове видання. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 168 с. – (Серія наукових видань «Бібліотека Наукового вісника ІФТА «Добрий Пастир», Випуск 1). (співавтор – Горбань Р.; особистий внесок автора – 70 %).

4. Єпископ Іван Прашко – будівничий Української Австралії // Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / За ред. проф. А.Колодного; Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. / Т.9: Релігія і Церква в історії української діаспори. – К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2012. – 906 с. – С. 802–819. (співавтор – Бедрій Н.; особистий внесок автора – 50 %).

5. Історія становлення і розвитку ендокринології в Івано-Франківському національному медичному університеті за 50 років (1967–2017): монографія / За ред. Н.В. Скрипник; авт. кол.: Скрипник Н.В., Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О., Ромаш Н.І., Марусин О.В., Вацеба Т.С., Чернявська І.В., Делятинський Р.І. – Івано-Франківськ: Ярина, 2017. – 108 с. (особистий внесок автора – 15 %).

6. Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук : спеціальність 07.00.01 – «Історія України» / Р. І. Делятинський. – Івано-Франківськ, 2017. – 20 с.

7. Станиславівська єпархія Греко-Католицької Церкви в суспільному житті Галичини (1885–1946 рр.): дисертація на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України» / Р. І. Делятинський. – Івано-Франківськ, 2017. – 390 с.

8. Станиславівська греко-католицька духовна семінарія у 1907–1918 рр.: становлення і розвиток // Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. Volume 8 / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – S. 308-317. (наукометрична база Index Copernicus).

9. Yehreshii, O. & Deliatynskyi, R. (2020). The repressive policies of the Polish authorities against the Greek Catholic Clergy in 1919: methods and features. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin], 15, 117–127. doi: 10.24919/2519-058x.15.204961.

Участь у конференціях:

1. Ярошенко І. В.  Музично – просвітницька діяльність хорових диригентів Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжкультурних комунікативних процесів. Четверта Міжнародна наукова конференція «Співпраця між Україною і Литвою в умовах російської загрози» ( присвячена Дню відновлення незалежності Литовської держави): Каунас – Вільнюс ( Литовська Республіка) 14 – 20 лютого 2016 року.

2.  Ярошенко І. В.  Інтегративні аспекти розвитку мистецької освіти Буковини у другій половині ХІХ ст.. Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України ( на пошанування 90 – ї річниці від дня народження Михайла Фіголя )»: Івано-Франківськ, 19 – 20 жовтня 2017 р.

3.  Ярошенко І. В. Сучасний стан західноєвропейської хорової культури: проблеми і перспективи. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Комунікаційні стратегії сучасної школи»: Київ. 15 грудня 2017 року ( національна Парламентська бібліотека України).

4. Ярошенко І. В. Формування культурного зростання особистості в сучасній соціокультурній ситуації. Міжнародна науково – практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя»: Мелітополь, 8 – 10 листопада 2018 р.          

5.  Ярошенко І. В. Принципи формування української духовної музики: традиції і сучасність. Всеукраїнська наукова конференція «Християнство в Україні: історичні витоки, сучасний стан і виклики ХХІ століття ( до ювілею 1030 – ліття Хрещення України)»: Івано – Франківськ, 7 листопада 2018 р.

6. Ярошенко І. В. Сучасні орієнтири українського диригентсько-хорового мистецтва: традиції, досвід, інновації. – Тридцята наукова сесія наукового товариства ім. Шевченка: Івано-Франківськ, 28 лютого – 21 березня 2019 р.

7. Ярошенко І. В. Сучасний стан розвитку церковного співу в Україні в контексті європейських освітніх традицій. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях» : Івано-Франківськ, 11 лютого 2019 р.

8. Ярошенко. І. В. Андрій Кушніренко – видатний митець та освітній діяч сучасності: досвід та перспективи. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації»: Чернівці, 4 – 5 квітня 2019 р. С. 46-48.

9. Ярошенко І. В. Сучасні європейські духовно-мистецькі орієнтири: тенденції розвитку, інновації, досвід. Міжнародна наукова конференція« Україна - Ватикан: контекст конфесійних ідентичностей і релігійних трансформацій у світі та Україні»: Івано-Франківськ, 28-29 листопада 2019 р. С. 19 – 21.

10. Ярошенко І. В. Роль  музично-теоретичних предметів у контексті вивчення  хорових  партитур. V Всеукраїнська щорічна наукова конференція «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін». Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. Кафедра теорії музики. Львів, 2020 р. С. 12 -14.

11. Ярошенко І. В. Професійний розвиток майбутнього фахівця – диригента в системі мистецької освіти. Звітно-наукова викладацька веб-конференція за 2019: Івано-Франківськ, 6 квітня 2020р. С. 13 – 15.

12. Ярошенко І. В. Музично-теоретичний аналіз хорової творчості А. Кушніренка в контексті самостійного вивчення у циклі диригентських дисциплін. VІ Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання викладання музично-теоретичних дисциплін». Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. Кафедра теорії музики. Львів, 20 лютого 2021 р. С. 16 -18.

13. Ярошенко І. В. Динаміка розвитку сучасного українського хорового мистецтва: традиції та інноваційні пошуки. Звітно-наукова викладацька веб-конференція за 2020 рік: Івано-Франківськ, 6 квітня 2021р. С. 11 – 13.

14. Ярошенко І. В. Сучасний стан та шляхи оновлення української музичної освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в Україні: проблеми та інновації». Житомир, 02 березня 2021 року. С. 18-20.

15. Ярошенко І. В. Культурно-освітні аспекти розвитку Буковини у другій половині ХІХ – початку ХХ століття. Міжнародна наукова конференція: Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку. Івано-Франківськ, 2021. С. 93 – 94.

16. Ярошенко І. В. Мистецько-педагогічна діяльність представників львівської диригентської школи: сучасний аспект. Міжнародна наукова конференція: Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психофізіологічного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя. Мелітополь, 2021. С. 49 -54.