Офіційні документи Академії

І. Загальна нормативна база

Статут Академії

► Положення про Сенат Академії

Положення про Вчену раду Академії

Положення про кафедру Академії

Положення про бібліотеку Академії

Положення про студентське самоврядування Академії

► Стратегія розвитку Академії до 2023 року

 

ІІ. Кадрове забезпечення

► Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Академії

► Положення про професійно-кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади науково-педагогічних працівників

► Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Академії

► Штатний розпис на поточний рік

► Положення про атестацію науково-педагогічних працівників

► Положення про порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів

► Положення про порядок присвоєння вчених звань

► Положення про планування, звітування та оцінювання роботи науково-педагогічних працівників Академії

 

ІІІ. Організація освітнього процесу, наукова діяльність

► Положення про освітній процес

► Положення про наукову роботу

► Положення про організацію виховної роботи

Положення про екзаменаційну комісію

► Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Академії

► Положення про гаранта освітньої програми (керівника групи забезпечення спеціальності)

► Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Академії

► Положення про порядок реалізації студентами Академії права на вільний вибір навчальних дисциплін

► Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Академії

► Положення про виявлення і запобігання академічному плагіату в Академії

► Положення про НДІ канонічного права Академії

► Положення про НДІ історії Церкви Академії

► Положення про НДІ капеланства і родини Академії

► Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених Академії

► Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Академії

► Положення про організацію та проведення навчальних і виробничих практик студентів Академії

► Положення про контроль та систему оцінювання результатів навчання студентів у Академії

► Положення про відпрацювання студентами навчальних занять

Положення про комплексні контрольні роботи

 

IV. Формування контингенту

► Правила прийому до Академії

► Положення про Приймальну комісію

► Положення про Апеляційну комісію

► Положення про порядок переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання студентів у Академії

► Положення про порядок визнання в Академії документів про освіту, виданих закладами вищої духовної освіти

► Положення про порядок визнання документів про освіту, виданих іноземними навчальними закладами

Положення про порядок оформлення та видачі довідок в Академії

Положення про особові справи студентів Академії

 

V. Ліцензування та акредитація

► Ліцензії

Сертифікати акредитації

► Ліцензійна справа ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (2019)

► Ліцензійна справа ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (2019)

► Акредитаційна справа ОПП "Богослов’я" спеціальності 041 "Богослов’я" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (2019)

► Експертні висновки акредитаційних комісій

► Профілі освітніх програм

► Акредитація освітніх програм

► Накази про визнання наукових ступенів науково-педагогічних працівників Академії

► Порядок організації, аналізу та представлення результатів опитування студентів щодо якості викладання